English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 1 (1989)

[Аноним] — Historia naturalis bulgarica: 3—4 (бълг., англ.).

Попов, Алекси — Развитие на Националния природонаучен музей при БАН след 1974 година: 5—13 (бълг., рез. рус., англ.).

Петрусенко, Светослав — Развитие на минераложките колекции във фонда на Националния природонаучен музей: 14—21 (бълг., рез. рус., англ.).

Михайлова, Лиляна — Ихтиологичните колекции в Националния природонаучен музей в София: 22—28 (бълг., рез. рус., англ.).

Попов, Алекси — Кратък преглед на развитието на зоологическата наука в България от Освобождението до края на Първата световна война (1878—1918 г.): 29—33 (бълг., рез. рус., англ.).

Рибаров, Георги — Върху някои видове Chilopoda (Myriapoda), публикувани от С. Юринич и К. Verhoeff: 34—35 (англ., рез. рус.).

Боев, Златозар — Изменчивост на размерите на крилата при чаплите (сем. Ardeidae — Aves) от България: 36—43 (бълг., рез. рус., англ.).

Спасов, Николай — Мястото на чакалите в род Canis и история на разпространението на европейския чакал (Canis aureus L.) в България и на Балканския полуостров: 44—56 (англ., рез. рус.).

Спиридонов, Жеко; Спасов, Николай — Видрата (Lutra lutra L., 1758) в България — състояние и проблеми на опазването: 57—64 (англ., рез. рус.).

Недева, Донка — Объемная сушка растений для ботанических экспозиций: 65—71 (рус., рез. англ.).

Простов, Александър — Биогрупи и диорами в природонаучните музеи: 72—78 (бълг.).

Берон, Петър — В памет на академик Буреш: 79 (бълг.).