English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 10 (1999)

Попов, Алекси — Красимир Кумански на 60 години: 6—12 (бълг.).

Берон, Петър — Биоразнообразие на високопланинската сухоземна фауна в България: 13—33 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Сто и десет години Национален природонаучен музей: 34 (бълг.).

Йосифов, Михаил — Полутвърдокрилите насекоми (Insecta: Heteroptera) в Санданско-Петричката котловина: 35—66 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав — Принос към изучаването на бръмбарите-бегачи (Coleoptera: Carabidae) от Осоговската планина. III: 67—76 (англ., рез. бълг.).

Бешков, СтоянEgira tibori Hreblay, 1994 — нов вид пеперуда за Европа (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae): 77—83 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Каталог на листоядите (Coleoptera: Chrysomelidae) в България от Благой Груев и Васил Томов: 84 (бълг.).

Боев, Златозар — За наличето на Tetrao partium (Kretzoi, 1962) (Aves: Tetraonidae) в късния плиоцен в България: 85—96 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Късноплиоценски дропли (Aves: Otitidae) от Западна България: 97—108 (англ., рез. бълг.).

Боев, ЗлатозарRegulus bulgaricus sp. n. — първото фосилно кралче (Aves: Sylviidae) от късния плиоцен на Вършец: 109—115 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — 60 години от рождението на Таню Мичев — орнитолог, природозащитник, фотограф: 116 (бълг.).

Петрова, Антоанета; Герасимова, Ирина; Венкова, Диана — Нови данни за флората на Източни Родопи: 117—123 (бълг., рез. англ.).

Стоянов, Георги; Йотов, Стоян — Орнитологът Румен Кирилов Тодоров (1967—1994): 124 (бълг.).

Пандурски, Иван; Стойчев, Стефан — Върху интерстициалната литорална фауна на пясъчната коса между езерната система “Шабла — Езерец” и Черно море: 125—131 (френ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Новите диорами в Националния природонаучен музей: 132 (бълг.).

Спасов, Николай; Георгиев, Кирил; Иванов, Васил; Стоев, Павел — Проучване на потенциалните екологични коридори между локалните популации на мечката в България: 133—146 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — История на Българското ентомологично дружество: 147 (бълг., рез. англ.).