English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 11 (2000)

Бешков, Владимир — Петър Берон на 60 години: 6—8 (бълг.).

Берон, Петър — Събития и дати в живота на Петър Берон: 9—15 (бълг.).

Попов, Алекси — Таксони, наречени на името на Петър Берон: 16—24 (бълг.).

Андреев, Стоице; Бозарова, Фани — Типусен материал от разред Isopoda (Crustacea: Oniscidea, Anthuridea) в колекциите на Националния природонаучен музей в София: 25—32 (англ., рез, бълг.).

Кожухаров, Димитър — Зоопланктонът от някои водни басейни в Северна Албания с различна големина и надморска височина: 33—37 (англ., рез, бълг.).

ЦАР СИМЕОН II — Поздравление по случай 110-годишнината на Националния природонаучен музей: 38 (бълг.).

Андреев, Стоице — Преглед на род Тrichoniscus в България и описание на един нов вид — Тrichoniscus garevi n. sp. (Isopoda, Oniscidea): 39—46 (френ., рез. бълг.).

Фет, Виктор — Скорпиони (Arachnida, Scorpiones) от Балканския полуостров в колекциите на Националния природонаучен музей в София: 47—60 (англ., рез, бълг.).

Петров, Боян — Cheiridiidae H. J. Hansen (Arachnida: Pseudoscorpiones), едно ново семейство за фауната на България: 61—64 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Изследвания върху Erythraeoidea (Acari: Erythraeidae) от Африка. I. Родовете Caeculisoma и Cecidopus от Нигерия (Erythraeidae: Callidosomatinae): 65—72 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав — Бегачи (Coleoptera: Carabidae), събрани от д-р Петър Берон в китайски Каракорум: 73—80 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав; Мьойлвейк, Ян — Принос към българската фауна на бегачите (Coleoptera: Carabidae). I. Един род и седем вида нови за фауната на България: 81—83 (англ., рез. бълг.).

Мечева, Румяна — Еколого-физиологични изследвания на пингвини — принос на българските антарктически проучвания: 84 (бълг.).

Бешков, Стоян — Върху присъствието на Agrotis ripae (Hubner, [1823]) на Балканския полуостров (Lepidoptera: Noctuidae: Noctuinae): 85—95 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Седми международен симпозиум по неуроптерология, 6—9 август 2000, Будапеща: 96 (бълг.).

Стоянов, Андрей — Аномалии в роговия панцер на сухоземните костенурки (Testudo graeca ibera и Testudo hermanni boettgeri) в България: 97—105 (нем., рез. бълг.).

Мочурова-Декова, Неда — Четвърти международен конгрес по брахиоподи, 10—14 юли 2000, Лондон: 106 (бълг.).

Боев, Златозар — Ранно-плейстоценска и ранно-холоценска авифауна от пещерата Чердженица, Северозападна България: 107—116 (англ., рез. бълг.).

Иванова, Теодора — Нови данни за прилепите (Mammalia: Chiroptera) на Източните Родопи, Гърция (Тракия, Еврос): 117—125 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Книга за птичия свят на Родопите: 126 (бълг.).

Димитров, Димитър; Вутов, Васил — Нови данни за хорологията на висшата флора на България: 127—131 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Александър Простов (1926—2000): 132 (бълг.).

Ангелов, Ангел — Сладководни мекотели (Mollusca: Gastropoda и Bivalvia) от езерото Сребърна: 133—138 (англ., рез. бълг.).

Гьошева, Мелания; Факирова, Виолета; Денчев, Цветомир — Червен списък и статус на застрашеност на българските макромицети: 139—145 (англ., рез. бълг.).

Денчев, Цветомир — Българско микологично дружество: 146 (англ.).

Попов, Алекси — Десет години Historia naturalis bulgarica: 147—159 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — 70 години от рождението на д-р Николай Илиев — ветеринар, краевед, археозоолог: 160 (бълг.).