English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 12 (2000)

Любомиров, Тошко — Ревизиран списък на видовете риещи оси (Hymenoptera: Sphecidae) от сбирката на Н. Неделков в Националния природонаучен музей в София: 5—15 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Зоологическо изследване на Джебел Марра (Дарфур, Судан): 16 (бълг.).

Пандурски, Иван — Циклопиди (Crustacea: Copepoda) от подземните води на България: разпространение и морфологични бележки: 17—27 (френ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Encyclopaedia biospeologica — събитие в биоспелеологията: 28 (бълг.).

Лапева, Албена; Симов, НиколайXylocoris formicetorum (Boheman, 1844) (Heteroptera: Anthocoridae) — нов представител на мирмекофилната фауна на Балканския полуостров: 29—31 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Определител на водните кончета (Odonata) в България от Милен Маринов: 32 (бълг.).

Уман, Герхард; Георгиев, Борислав — Преглед на семейство Anthicidae (Coleoptera) от България: 33—39 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Нова Световна червена книга: 40 (бълг.).

Бешков, Стоян; Готър, Бари — Macrolepidoptera и Microlepidoptera (Alucitidae и Pyralidae), установени в България в периода 12—24 септември 1995 (Lepidoptera): 41—58 (англ., рез. бълг.).

Стоев, Павел — Върху разпространението, биологията и екологията на земноводните и влечугите на Дервентските възвишения и Сакар планина: 59—69 (англ., рез. бълг.).

Петров, Боян — Експедиция на НПМ в Северна Гърция (15—29.09.2000): 70 (бълг.).

Боев, Златозар — Късноплейстоценска авифауна от Ражишката пещера, Западна България: 71—87 (англ., рез. бълг.).

Спасов, Николай — Симпозиум “Холарктичните копитни на плиоцена и плейстоцена”, 19—22 септември 2000, Авиньон, Франция: 88 (бълг.).

Спасов, Николай — Биохронология и зоогеографски афинитети на вилафранкската фауна от България и Южна Европа: 89—128 (англ., рез. бълг.).

Стойнева, Майя — Почвени водорасли в музейни проби от някои пунктове в Югозападна Азия. I: 129—146 (англ., рез. бълг.).

Вутов, Васил; Димитров; Димитър — Нови хорологични данни за редки и защитени видове висши растения в България: 147—150 (бълг., рез. англ.).

Вутов, Васил; Димитров; Димитър — Нови хорологични данни за разпространението на висши растения с природозащитен статус в България: 151—156 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Палеоорнитологията и археоорнитологията като направления в палеозоологията: 157—166 (бълг., рез. англ.).

Попов, Алекси — Каталог на педомерките (Lepidoptera: Geometridae) в България от Екатерина Несторова: 167 (бълг.).