English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 13 (2001)

Люис, Джон — Сколопендроморфните многоножки (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae) в колекцията на Националния природонаучен музей в София: 5—51 (англ., рез. бълг.).

Петров, Боян — Отново български зоолог в Каракорум: 52 (бълг.).

Берон, Петър — Сравнително проучване на пещерните фауни на България и Гърция: 53—68 (френ., рез. бълг.).

Пандурски, Иван; Огнянова, Надя — Род Hexabathynella Schminke, 1972 (Crustacea: Syncarida: Bathynellacea) в подземните води на Балканския полуостров: разпространение и палеозоогеографски бележки: 69—78 (френ., рез. бълг.).

Андреев, СтоицеNiphargus bulgaricus sp. n. и два нови за фауната на България вида — Niphargopsis trispinosus Dancau и Gammarus roeseli Gervais (Amphipoda: Niphargidae, Gammaridae): 79—87 (френ., рез. бълг.).

Иванова, Теодора; Петров, Боян — Нов етап от проучванията върху прилепите (Chiroptera) в България: 88 (бълг.).

Андреев, Стоице — Принос към изучаването на сухоземните изоподи на Гърция. 7. Schizidium beroni sp. n. (Isopoda: Oniscidea: Armadillidiidae) от остров Санторин: 89—92 (френ., рез. бълг.).

Стоев, Павел — Върху хилоподите (Chilopoda) на Република Македония: 93—107 (англ., рез. бълг.).

Стоев, Павел — План за управление на Природния парк Рилски манастир: 108 (бълг.).

Стоев, Павел — Върху два вида многоножки (Chilopoda, Diplopoda) нови за фауната на Албания: 109=110 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав; Мьойлвейк, Ян — Принос към българската фауна на бръмбарите-бегачи (Coleoptera: Carabidae). II: 111—122 (англ., рез. бълг.).

Кумански, Красимир — Второ находище на Rhyacopila joosti Mey, 1979 (Trichoptera: Rhyacophilidae) с описание на неизвестната женска: 123—126 (англ., рез. бълг.).

Петров, Боян; Стоев, Павел; Бешков, Владимир — Преглед на видовия състав и разпространението на земноводните (Аmphibia) и влечугите (Reptilia) в Източните Родопи: 127—153 (бълг., рез. англ.).

Попов, Алекси — Сборник за фауната и флората на Кресненския пролом: 154 (бълг.).

Стоянов, Андрей — Наблюдение на копулация между двата подвида на слепока (Anguis fragilis L.): 155—157 (нем., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Каталог на сладководните мекотели (Mollusca) в България от Ангел Ангелов: 158 (бълг.).

Спасов, Николай; Илиев, Николай; Боев, Златозар — Животинските останки от енеолитния археологически обект край с. Долнослав, Пловдивска област: 159—179 (бълг., рез. англ.).

Попов, Алекси — Картографиране на дневните пеперуди в България от Станислав Абаджиев: 180 (бълг.).

Лазаров, Стоян — В памет на Делчо Илчев (1885—1925): 181 (бълг.).