English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 14 (2002)

Берон, Петър — Алекси Попов на 60 години: 6—16 (бълг., рез. англ.).

Груев, Благой — За средноевропейския планински фаунистичен елемент в България: 17—27 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър — Димитър Райчев на 80 години: 28 (бълг.).

Берон, Петър — Върху високопланинските псевдоскорпиони (Arachnida: Pseudoscorpionida) на Стария свят: 29—44 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Върху високопланинските опилиони (Arachnida: Opilionida) на Стария свят: 45—65 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Мониторинг на безгръбначната фауна на Националния парк Централен Балкан: 66 (бълг.).

Груев, Благой — За таксономичния статус на Aeschrocnemis Weise, 1888 и групата на A. serbica (Kutschera, 1860) (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae): 67—71 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Полезна книга за птиците на Витоша планина: 72 (бълг.).

Попов, Алекси — Редки видове от семействата Chrysopidae и Hemerobiidae (Neuroptera) от България: 73—78 (англ., рез. бълг.).

Антонова, Вера; Дедов, Ивайло — Сухоземните охлюви (Gastropoda: Pulmonata) в Земенския пролом: 79—87 (бълг., рез. англ.).

Каров, Чавдар; Петрусенко, Светослав — Нови постъпления в минералната колекция на Националния природонаучен музей: 88 (бълг.).

Ириков, Атанас — Видов състав и зоогеографска характеристика на сухоземната черупчеста малакофауна (Mollusca: Gastropodа) в Добростанския дял от Западни Родопи с екологични бележки: 89—102 (бълг., рез. англ.).

Василев, Милен; Пехливанов, Лъчезар — Ихтиофауна на българския участък от река Струма: 103—108 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Фосилната летопис и изчезването на пауните (Pavo Linnaeus) на Балканския полуостров и в Европа (Aves: Phasianidae): 109—115 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Книга за европейските овесарки: 116 (бълг.).

Дитц, Кристиан, Шунгер, Изабел; Нил, Дитмар; Симерс, Бьорн М.; Иванова, Теодора — Първо съобщение на Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) (Chiroptera: Vespertilionidae) за България: 117—121 (англ., рез. бълг.).

Марков, Георги — Първи международен конгрес “Светът на слоновете”, 16—20 октомври 2001, Рим, Италия: 122 (бълг.).

Спасов, Николай; Иванова, Невена; Георгиев, Кирил; Иванов, Васил — Състояние на пъстрия пор (Vormela peregusna peregusna Guldenstaedt) в Западна и Североизточна България и данни за видовете приемани за негови основни жертви и конкуренти: 123—140 (англ., рез. бълг.).

Марков, Георги; Спасов, Николай; Симеоновски, Велизар — Реконструкция на главата на Deinotherium gigantissimum Stefanescu, 1892 въз основа на материала от Езерово, Южна България: 141—144 (англ., рез. бълг.).

Петрусенко, Светослав — Везувиан от калциеви скарни в Рила планина: 145—156 (бълг., рез. нем.).

Берон, Петър — Проф. Благой Груев на 65 години: 157—158 (бълг.).

Попов, Алекси — Обзор на нощните пеперуди (Lepidoptera: Noctuidae) в България от Стоян Бешков: 159 (бълг.).