English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 15 (2002)

Каров, Чавдар; Димитров, Илия — Каталог на минералните видове в Националния природонаучен музей, София (част 1). Самородни елементи, сулфиди и сулфосоли, оксиди и хидроксиди, халогениди: 5—29 (англ., рез. бълг.).

Бешков, Стоян — Изследвания върху пеперудната фауна на парка “Дурмитор” в Черна гора: 30 (бълг.).

Груев, Благой — За понтийския фаунистичен елемент в България: 31—40 (бълг., рез. англ.).

Апостолов, Апостол — Харпактикоиди от подземните води на Франция 5. Описание на един нов стигобионт от род Elaphoidella sensu Apostolov, 1985, Elaphoidella brevicaudata n. sp. и някои бележки върху вида Elaphoidella cf. leruthi Chappuis, 1937: 41—53 (френ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Международният проект “Fauna Europaea” и участието на България в него: 54 (бълг.).

Андреев, Стоице — Три нови вида от род Cordioniscus и род Trichoniscus и нови данни за разпространението на сухоземните изоподи в България: 55—72 (френ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Зоологически резултати от Британската спелеологична експедиция в Папуа Нова Гвинея 1975. 11. Acariformes (Prostigmata): Smarididae (Trichosmaris papuana sp. n.): 73—78 (англ., рез. бълг.).

Стоев, Павел — Скутигерите (Chilopoda: Scutigeromorpha) в колекцията на Националния природонаучен музей: 79—85 (англ., рез. бълг.).

Стоев, Павел — Българско херпетологично дружество — първата неправителствена организация за защита на българската херпетофауна: 86 (бълг.).

Георгиев, БориславCymindis (Paracymindis) beroni B. Guerguiev, 2000 — нов синоним на Cymindis (Paracymindis) mannerhaimi Gebler, 1843 (Coleoptera: Carabidae): 87—88 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав; Ружичка, Ян — Ревизиран списък на българските бръмбари-мършояди (Coleoptera: Silphidae): 89—112 (англ., рез. бълг.).

Йорданова, Васила — Калинки (Coleoptera: Coccinelidae) от Република Македония, Албания, Гърция и Турция с ревизиран списък на видовете от Балканския полуостров: 113—126 (нем., рез. бълг.).

Кумански, Красимир; Сипахилер, Фюзун — Списък на ручейниците (Insecta: Trichoptera), събрани от български зоолози в Турция: 127—137 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Каталог и определителни таблици на стоножките от клас Chilopoda в България от Павел Стоев: 138 (бълг.).

Хубенов, Здравко — Технологични порблеми, свързани с мидата Dreissena polymorpha в ТЕЦ “Марица Изток” 2: 139—141 (бълг., рез. англ.).

Буис, Ян; Иванова, Теодора — Среща на изследователите на бозайници в Източни Родопи: 142 (бълг.).

Петров, Боян; Христова, Светлана; Христов, Христо — Първа находка на котешката змия (Telescopus fallax Fleischmann, 1831) (Reptilia: Serpentes) в Източните Родопи, България: 143—146 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Върху някои сови (Aves: Strigidae) във високите части на Пирин и техните паразитни мухи (Diptera: Hippoboscidae): 147—149 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Сто години от смъртта на основателя на първото Българско ентомологично дружество Христо Пигулев: 150 (бълг.).

Вутов, Васил; Димитров; Димитър — Нови данни за хорологията на висши растения от различни ботанически райони на България: 151—155 (бълг., рез. англ.).

Петков, Венцеслав — Второ находище на балканския гекон (Cytodactylus kotschyi danilewskii Strauch, 1887) в Русенско: 156 (бълг.).

Нанкинов, Димитър — Кнуд Андерсен и неговите проучвания върху българската фауна: 157—162 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър — Природонаучният музей на Македония: 163 (бълг.).