English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 16 (2004)

[Аноним] — Академик Иван Костов (24.XII.1913—31.III.2004) — in memoriam: 5—6 (бълг., англ.). [PDF]

Каров, Чавдар; Димитров, Илия — Каталог на минералните видове в Националния природонаучен музей, София (част 2) Силикати: 7—45 (англ., рез. бълг.). [PDF]

[Аноним] — Академик Васил Големански на 70 години: 46 (бълг.).

Пандурски, Иван; Апостолов, Апостол — Ракообразните от подземните карстови води на планините Витоша и Голо бърдо (Западна България): таксономичен състав, обща характеристика и пространствено разпределение в карста: 47—57 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Боев, Златозар — Втора книга за совите: 58 (бълг.).

Апостолов, АпостолParalaophonte livingstoni n. sp. (Crustacea: Copepoda: Harpacticoida) — един нов представител от остров Ливингстън, Антарктида: 59—67 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Петров, Боян — Експедиция “Памир—2003” — зоологични наблюдения и сборове: 68 (бълг.).

Апостолов, Апостол — Харпактикоиди (Crustacea: Copepoda) от подземните води на Албания: 69—72 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Апостолов, Апостол — Принос към изучаването на сухоземните изоподи на Гърция. 5. Alistratia beroni n. gen. n. sp. (Isopoda: Oniscidea: Trichoniscidae): 73—80 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Стоев, Павел — Хилоподи (Chilopoda) от Гърция в колекцията на Националния природонаучен музей, София: 81—88 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Симов, Николай; Йосифов, Михаил — Принос към хетeроптерната фауна на България (Insecta: Heteroptera): 89—94 (англ., рез. бълг.).

Чехларов, Евгени — Ревизиран списък на бръмбарите от семейство Histeridae (Coleoptera) в колекцията на Националния природонаучен музей, София: 95—107 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Димитров, Димитър — Първо находище на Nemoptera sinuata Olivier (Nemopteridae) в Средна Стара планина: 108 (бълг.).

Георгиев, БориславAmphotis orientalis Reiche, 1861 в България (Coleoptera: Nitidulidae): 109—112 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав — Eucinetidae — едно ново семейство за фауната на България (Coleoptera: Scirtoidea): 113—117 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав — Първо съобщение на Trechoblemus micros (Herbst, 1784) в България (Coleoptera: Carabidae: Trechini): 118 (англ.).

Христов, Красимир; Русев, Георги; Вестерстрьом, Александър; Бешков, Владимир — Нова находка на Vipera ursinii (Bonaparte, 1835) в България: 119—121 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Нова монография за паяците на Сърбия: 122 (бълг.).

Боев, Златозар — Средно- и къснохолоценски птици от находища в източната част на Горнотракийската низина (Южна България): 123—132 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Митев, Иван — Нови данни за холоценското разпространение на степната скачаща мишка (Sicista subtilis (Pallas, 1773)) в България: 133—138 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Марков, Георги — Фосилните хоботни на България и значението на някои находки — кратък обзор: 139—150 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Спасов, Николай; Стойчев, Тодор — Свидетелства от скалното изкуство (3000 години пр. н. е.) за съществуването на дивата едногърба камила в Централна Арабия и въпросът за времето на одомашняването на дромедара: 151—158 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Спасов, Николай; Стойчев, Тодор — Върху присъствието на пещерната хиена (Crocuta crocuta spelaea) в къснопалеолитното скално изкуство на Европа: 159—166 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Василева, Мая — Изложбата “Русенски природоизпитатели” в Националния природонаучен музей: 167—168 (бълг.). [PDF]