English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 17 (2006)

Каров, Чавдар; Димитров, Илия — Каталог на минералните видове в Националния природонаучен музей, София (част 3): Борати; Фосфати, арсенати и ванадати; Волфрамати и молибдати; Сулфати, селенати и телурати; Хромати; Карбонати; Нитрати и йодати; Органични минерали: 5—26 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Петрова, Антоанета; Венкова, Диана; Сопотлиева, Десислава — Принос към флората на Родопите и Тракийската низина: 27—33 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Монография върху екологията на София: 34 (бълг.).

Шелер, Улф; Стоев, Павел — Първо съобщение на Symphyla (Myriapoda) от България: 35—37 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Стоев, Павел — Двадесет и втори европейски колоквиум по арахнология: 38 (бълг.). [PDF]

Пандурски, Иван; Евтимова, Весела — Първо съобщение на Eurytemora velox (Lilljeborg, 1853) (Crustacea: Copepoda: Calanoida) от Исландия с бележки върху морфологията на вида: 39—42 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Лесеньор, Люсиен; Георгиев, Борислав — Принос към изучаването на българските Throscidae (Coleoptera: Elateriformia): 43—46 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав — Sphindidae (Coleoptera: Cucujoidea) — ново семейство за фауната на България: 47—49 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав — Арахноентомологични изследвания в горски екосистеми на Малешевска планина: 50 (бълг.). [PDF]

Груев, Благой — Листоядите (Coleoptera: Chrysomelidae) на Пирин планина: 51—79 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Еберхард Унджиян на 70 години: 80 (бълг.). [PDF]

Любомиров, Тошко — Сбирката от мутилидни оси в Националния природонаучен музей в София (Hymenoptera: Mutillidae): 81—92 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Бечев, Димитър — Нови данни за Keroplatidae (Diptera: Nematocera: Sciaroidea) в България: 93—94 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Плейстоценските орнитофауни в България — кратък преглед: 95—107 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Първо обобщение на биоразнообразието на Източните Родопи: 108 (бълг.). [PDF]

Боев, Златозар — Късно-холоценски останки от птици от находища от римската епоха в България: 109—123 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Втора находка на червеногушата гъска Branta ruficollis (Pallas, 1769) (Aves: Anatidae) в кватернера на България: 124 (френ.). [PDF]

Боев, Златозар — Ранноплейстоценска авифауна от Кунино (Северозападна България): 125—132 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Останки от птици от селището от ранно-бронзовата епоха до с. Дядово (Новозагорско, Старозагорска област): 133—135 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Сборник за биоразнообразието в България: 136 (бълг.). [PDF]

Митев, Иван — Субфосилни находки от птици и бозайници в отложения от храната на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves: Strigiformes) от поречието на Русенски Лом: 137—151 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Берон, Петър — 120 години от рождението на акад. д-р Иван Буреш: 152 (бълг.).

Митев, Иван; Боев, Златозар — Хранителен спектър на бухала (Bubo bubo (L., 1758)) (Aves: Strigiformes) в две холоценски находища от Североизточна България: 153—165 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Лангуров, Марио; Симов, Николай — Изследване биоразнообразието на моделни групи животни в съобществата от пърнар (Quercus coccifera L.): 166 (бълг.). [PDF]

Спасов, Николай; Спиридонов, Жеко; Пенев, Григор — Възвръщането на един изчезнал вид: Данни за присъствието на риса (Lynx lynx L.) в България и обсъждане на състоянието му в страната след 1941 г.: 167—176 (англ., рез. бълг.). [PDF]