English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 19 (2008)

Апостолов, Апостол — Харпактикоиди (Crustacea, Copepoda) от Егейско море (плажовете на Кавала, Северна Гърция): 5—33 (фр., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Книга за бозайниците в България: 34 (бълг.). [PDF]

Стефановска, Душица; Наумова, Мария; Прелик, Дана; Делчев, Христо; Лазаров, Стоян — Паяците от района на Скопие: фаунистичен и зоогеографски анализ: 35—49 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Книга за основните райони за птици в България: 50 (бълг.). [PDF]

Бекчиев, Ростислав — Подсемейство Pselaphinae (Coeloptera: Staphylinidae) на Югозападна България. I: 51—71 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Каталог на бронзовките (Coleoptera: Buprestidae) в България от Владимир Сакалян: 72 (бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав — Нови данни за бръмбарите-бегачи (Coleoptera: Carabidae) на Сърбия: 73—92 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав; Дойчев, Данаил; Овчаров, Динко — Cucujidae (Coleoptera: Cucujoidea) - ново семейство за фауната на България: 93—97 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Стоев, Павел — Зоологични проучвания в Тунис: 98 (бълг.). [PDF]

Йосифов, Михаил; Симов, Николай — Принос към таксономията на Dicyphus constrictus (Boheman, 1852) (Heteroptera: Miridae): 99—110 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Наумов, Борислав; Цанков, Николай — Първо съобщение за намирането на Triturus macedonicus (Karaman, 1922) (Amphibia: Salamandridae) в България: 111—114 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попгеоргиев, Георги — Влияние на мащабен пожар върху демографската структура на популациите на шипоопашатата сухоземна костенурка (Testudo hermanni boettgeri Mojsisovics, 1889) и шипобедрената сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera Pallas, 1814) в Източни Родопи, България: 115—127 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Спасов, Николай — Димитър Ковачев на 80 години: 128 (бълг.). [PDF]

Тилова, Елена; Стойчева, Славея; Кметова, Елена; Недялков, Недко; Георгиев, Дилян — Многочислена зимна колония на Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) в град Пловдив (Южна България): 129—136 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Марков, Георги — Фосилните хоботни от района на Варна: рядка индикация за средномиоценска гръбначна фауна в България: 137—152 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Марков, Георги — Туролските хоботни (Mammalia) на Европа: предварителни бележки: 153—178 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Симов, НиколайLeptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) вече и в България: 179—180 (англ.). [PDF]

Спиридонов, Жеко; Спасов, Николай; Иванов, Васил — Нови находища на три реликтни вида птици в Родопите: 181—182 (бълг.). [PDF]

Кошев, Йордан; Генов, Петър — Ново съобщение на степния пор (Mustela eversmanni Lesson, 1827) в Северозападна България: 183—184 (англ.). [PDF]