English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 2 (1990)

Боев, Златозар — Папагалите (разред Psittaciformes) в колекцията на Националния природонаучен музей — София: 3—6 (англ., рез. рус.).

Нанкинов, Димитър; Ганев Добромир — Малкоизвестна зоологическа колекция на естественика Владимир Власков: 7—11 (бълг., рез. рус., англ.).

Атанасов, Нено; Василева, Емилия — Нови видове пчели (Hymenopterta, Apoidea) за фауната на България: 12—18 (бълг., рез. рус., англ.).

Коларов, Янко — Нови и редки за фауната на България видове Ichneumonidae (Hymenoptera): 19—24 (бълг., рез. рус., англ.).

Боев, Златозар — 100 години орнитологични изследвания в България: 25—35 (бълг., рез. рус., англ.).

Кумански, Красимир — Изследвания върху фауната на ручейниците (Trichoptera, Insecta) на Корея. I. Надсемейство Rhyacophiloidea: 36—60 (англ., рез. рус.).

Спасов, Николай — Върху присъствието и видовата принадлежност на панголините (род Manis L.: Pholidota) в Северен Мозамбик: 61—63 (англ., рез. рус.).

Спасов, Николай — Върху окраската и таксономичната принадлежност на мечките в България: 64—66 (англ., рез. рус.).

Грънчев, Райчо — Проучванията върху екстериорните и соматичните белези на кафявата мечка (Ursus arctos L., 1758) в България: 67 (бълг., рез. рус., англ.).