English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 20 (2012)

Попов, Алекси — Честване на 120-годишнината на Националния природонаучен музей: 5—16 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Попов, Алекси — Доц. д-р Петър Берон на 70 години: 17—26 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Хубенов, Здравко — Академик д-р Иван Буреш и ентомологичните изследвания в България: 27—39 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Спасов, Николай; Боев, Златозар — Д-р Николай Илиев на 80 години: 40 (бълг.). [PDF]

Големански, Васил — In Memoriam. Доцент д-р Димо Кирилов Божков (1922—2009): 41—46 (бълг.). [PDF]

Андреев, Стоице; Кендеров, Любомир — Върху един нов вид от род Niphargus от Турция — Niphargus turcicus n. sp. (Amphipoda, Niphargidae): 47—56 (френ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Състояние и перспективи на изследванията върху паразитните акари в България: 57—66 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Берон, ПетърUeckermanniella nom. nov. pro Kakamasia Ueckermann et Grout, 2007 (Acari, Iolinidae) nec Kakamasia Lawrence, 1944 (Acari, Erythraeidae): 67—68 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, БориславLaemostenus (Sphodroides) tiouirii, нов троглофилен вид бръмбар от Тунис (Coleoptera: Carabidae): 69—74 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Георгиев, Борислав — Първи находки на твърдокрили насекоми (Insecta: Coleoptera) за фауната на България от Беласица планина: 75—78 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Домозетски, Любен — Нови находища от югозападна България на някои редки видове пеперуди (Lepidoptera): 79—85 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Попов, Алекси — Националният природонаучен музей постави началото на световен каталог на акарите: 86 (бълг.). [PDF]

Вагалински, Боян; Лапева-Гьонова, Албена — Мравките (Hymenoptera, Formicidae) на Плана планина: 87—101 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Монография за високопланинските сухоземни ненасекомни членестоноги на Стария свят от Петър Берон: 102 (бълг.). [PDF]

Дедов, Ивайло; Шубай, Петер — Пет нови вида сухоземни охлюви (Mollusca: Gastropoda) за фауната на България: 103—106 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Хубенов, Здравко — Оценка на фаунистичното разнообразие на Кресненския пролом: 107—120 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Български зоолози в Южна Азия и Меланезия — резултати от проучванията и състояние на оставащия материал: 121—138 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Лангуров, Марио; Игнатов, Асен; Балтаджиев, Тодор — Едно ново находище на пърнар (Quercus coccifera L.) в България: 139—142 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Христова, Латинка — Относно възрастта на късномиоценските находища в района на с. Калиманци на базата на черепната морфология на Cremohipparion (Perissodactyla, Equidae): 143—150 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Марков, Георги Н.; Вергиев, СтоянTetralophodon (Mammalia: Proboscidea) от района на Варна: 151—156 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Гаревски, Ристо; Гаревска, Биляна; Марков, Георги Н. — Останки от Zygolophodon turicensis (Proboscidea, Mammutidae) от въглищните мини в района на Битоля, Република Македония: 157—162 (англ., рез. бълг.). [PDF]