English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 21 (2015)

Спасов, Николай; Тошева, Силвия — Националният природонаучен музей при БАН на 125 години: 3—8 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Георгиев, Дилян; Гльоер, Петер — Нов стигобионтен вид охлюв от северна България: 9—11 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Попов, Алекси — Два нови тома от каталога на акарите в света: 12 (бълг.). [PDF]

Ириков, Атанас; Moллов, Ивелин — Сухоземните охлюви (Mollusca, Gastropoda) на Странджа планина и черноморското крайбрежие (България и Турция): 13—48 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Хубенов, Здравко — Видов състав на свободно живеещите многоклетъчни безгръбначни животни (Metazoa: Invertebrata) от българския сектор на Черно море и крайбрежните бракични водоеми: 49—168 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Сравнително изследване на безгръбначната пещерна фауна на Югоизточна Азия и Нова Гвинея: 169—210 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Dermaptera (Insecta), определени от A. Brindle и депозирани в колекциите на Националния природонаучен музей (София): 211—213 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Спасов, Николай — In memoriam Димитър Ковачев (1928—2013): 214 (бълг.). [PDF]

Хубенов, Здравко — Двукрилите насекоми (Insecta: Diptera) на Пирин: 215—256 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Делева, Станимира; Георгиев, Дилян — Количествена съпоставка на комплексите от сухоземни членестоноги (Аrthropoda) в две пещери, разположени в различни карстови райони на Западни Родопи, България: 257—266 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Иванов, Васил; Спасов, Николай — Нови данни за разпространението, местообитанията и екологията на застрашени европейски порове (Mustela eversmanii и Vormela peregusna) в България: 267—271 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Бoeв, Златозар — Ново обобщение на биоразнообразието на Западните Родопи: 272 (бълг.). [PDF]