English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 22 (2015)

[Аноним] — Проф. дбн Златозар Боев на 60 години: 3 (бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Арахногеографията и 'линиите' (на Уолес, Лидекер и Вебер): 5—30 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Ембии (Insecta: Embioptera) в колекциите на Националния природонаучен музей (София): 31—32 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Делчев, Христо — Паяци от Високия Атлас — Мароко (Arachnida: Araneae): 33—35 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Спасов, Николай — 'Загадки на зоогеографията' от д-р Петър Берон: 36 (бълг.). [PDF]

Коваржик, Франтишек; Берон, Петър — Скорпиони (Arachnida: Scorpiones) в колекциите на Националния природонаучен музей в София, България: 37—44 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Хубенов, Здравко; Кендеров, Любомир; Пандурски, Иван — Безгръбначни животни (Metazoa: Invertebrata) на Атанасовското езеро, България: 45—71 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Спасов, Николай; Спиридонов, Жеко; Иванов, Васил; Асенов, Людмил — Следите от жизнената дейност на мечката (Ursus arctos L.) и приложението им при теренния мониторинг на вида в България: 73—83 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Симов, Николай — Една нова обобщаваща книга за пещерната фауна на България: 84 (бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Из историята на Природонаучния музей в Скопие през 1941—1944 г.: 85—89 (бълг., рез. англ.). [PDF]

Берон, Петър — In memoriam — Проф. дбн Благой Груев (1936—2015): 90 (англ.). [PDF]

Берон, Петър — Доц. д-р Владимир Бешков на 80 години: 91—98 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Берон, Петър — Otopheidomenidae (Acari: Mesostigmata) — ново семейство акари за фауната на България и Балканския полуостров: 99—100 (англ., рез. бълг.). [PDF]

Шурулинков, Петър; Федчук, Даря — Наблюдения върху малката кукумявка (Glaucidium passerinum) и трипръстия кълвач (Picoides tridactylus) в планината Дурмитор, Черна Гора: 101—103 (англ., рез. бълг.). [PDF]