English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 3 (1991)

Кумански, Красимир; Попов, Алекси — Сто години Национален природонаучен музей: 3—14 (бълг., рез. англ.).

Станев, Стефан — Ботаническите колекции на Националния природонаучен музей при БАН: 15—22 (бълг., рез. англ.).

Попов, Алекси — Ентомологичните колекции на Националния природонаучен музей при БАН: 23—36 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Орнитологичните колекции на Националния природонаучен музей при БАН: 37—48 (бълг., рез. англ.).

Кумански, Красимир — Изследвания върху фауната на ручейниците (Trichoptera, Insecta) на Корея. II. Семейство Leptoceridae: 49—71 (англ., рез. рус.).

Коларов, Янко — Нови и малко известни паразитни ципокрили (Hymenoptera) за българската фауна: 72—74 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Разпространение и статус на стридояда (Haematopus ostralegus L., 1758) (Haematopodidae — Aves) в България: 75—91 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Птиците на римския град Никополис ад Иструм (II — VI в.) край с. Никюп, Ловешка област: 92—109 (бълг., рез. англ.).

Делпеш, Франсоаз; Гуадели, Жан-Люк — Някои археозоологически проблеми въз основа на фауните от пещерата Темната дупка при Карлуково (Северна България): 110 (френ., рез. рус.).

Боев, Златозар — 100 години от рождението на Павел Патев — основоположника на съвременната орнитология в България: 111—116 (бълг., рез. англ.).

Станев, Стефан — Малко известни имена от българската ботаника. Васил Ковачев: 117 (бълг., рез. англ.).