English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 6 (1996)

Каров, Чавдар — Български минерални колекции и образци във фонда на Националния природонаучен музей при БАН: 3—9 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър — Владимир Бешков на 60 години: 10 (бълг.).

Хубенов, Здравко — Фаунистично разнообразие на България — безгръбначни животни: 11—16 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър; Митов, Пламен — Опилиони (Opilionida) в пещерите на България: 17—23 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Geogarypidae и Olpiidae (Arachnida: Pseudoscorpionida) — нови семейства за фауната на България: 24 (англ.).

Берон, ПетърParaphanolophus halffteri sp. n. — един нов ларвален вид акар от сем. Erythraeidae (Acariformes) от Табаско, Мексико: 25—28 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав — Принос към изучаването на бръмбарите-бегачи (Сo1еорtеrа, Саrаbidae) от Осоговската планина. I.: 29—35 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Васил Георгиев на 60 години: 36 (бълг.).

Попов, Алекси — Върху разпространението на семейство Myrmeleontidae в България (Neuroptera): 37—47 (немски, рез. бълг.).

Попов, Алекси — Tranteeva — нова печатна поредица по спелеология: 48 (бълг.).

Хубенов, Здравко — Зоогеографска характеристика на българските тахиниди (Diptera, Tachinidae): 49—58 (немски, рез. бълг.).

Боев, Златозар — Холоценската орнитофауна на България (Преглед на орнитоархеологичните изследвания): 59—81 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Учредено е Българско орнитологическо дружество: 82 (англ.).

Боев, Златозар — Дневни и нощни грабливи птици (Aves: Falconiformes et Strigiformes) по археологични данни от България: 83—92 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — В памет на Лиляна Михайлова (1929—1995): 93 (бълг, рез. немски).