English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 7 (1997)

Боев, Златозар — Колекцията на Стюърт Бейкър от птици в Националния природонаучен музей в София: 5—12 (англ., рез. бълг.).

Андреев, Стоице — Принос към изучаването на сухоземните изоподи на Гърция. 6. Cordioniscus kalimnosi n. sp. (Isopoda: Oniscidea: Styloniscidae): 13—16 (френ., рез. бълг.).

Попов, АлексиPoecilimon belasicensis nom. nov. (Orthoptera, Tettigoniidae): 17—18 (англ., рез. бьлг.).

Георгиев, Борислав — Принос към изучаването на бръмбарите-бегачи от Осоговската планина. II. Морфологични и таксономични изследвания върху род Molops Bonelli (Со1еорtеrа: Саrаbidaе: Pterostichini): 19—27 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Птиците от римското селище Арбанас-1 край Перник: 28 (бълг.).

Райчев, Иван — Един нов вид късокрил бръмбар (Со1еорtеrа: Staphylinidae) от Осоговската планина (България): 29—30 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Neuroptera, Raphidioptera и Mecoptera от Македония с две нови находки от семейство Chrysopidae: 31—33 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Проучвания върху безгръбначната фауна на високопланинската безлесна зона на Народния парк Централен Балкан: 34 (бълг.).

Стоянов, Андрей — Нови данни за балканската чесновница (Pelobates syriacus balcanicus Kar.) в България (Amphibia: Anura: Pelobatidae): 35—39 (нем., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Национални конференции по ентомология: 40 (бълг.).

Стоянов, Андрей — Изследвания върху растежа и поведението на млади шипоопашати костенурки — Testudo hermanni hermanni Gmel. (Reptilia: Chelonia: Testudinidae): 41—58 (нем., рез. бълг.).

Мликовски, Иржи — Късноплейстоценски птици от Карлуково, България: 59—60 (англ., рез. бълг.).

Рибаров, Георги; Боев, Златозар — Костни останки от диви и домашни животни от праисторическото селище “Телиш-Редутите” при с. Телиш (Плевенско): 61—70 (бълг., рез. англ.).

Спасов, Николай; Райчев, Димитър — Находка на Panthera pardus от късния вюрм на България: фосилните европейски леопарди и въпросът за вероятното доживяване на вида до холоцена на Балканите: 71—96 (англ., рез. бълг.).

Каров, Чавдар; Петрусенко, Светослав — Пренит от две пегматитови находища в България: 97—103 (бълг., рез. англ.).

Каров, Чавдар — Срещи и изложби на минерали в НПМ: 104 (бълг.).

Боев, Златозар — Алагоаският (източнобразилски остроклюн) кракс — Mitu motu (L.) световна рядкост в Колекцията на Националния природонаучен музей в София (Aves: Galliformes: Cracidae): 105—108 (англ., рез. бълг.).

Спасов, Николай — Аргументи за късноплейстоценска изолация и за самостоятелен таксономичен статус на средиземноморската кафява мечка и консервационна стойност на балканската популация: 109—113 (англ., рез. бълг.).

Кумански, Красимир — Нова библиография за разред Trichoptera: 114 (бълг.).

Огнянова–Руменова, Надя — В памет на Бернхард Курциус: 115 (бълг., рез. англ.).