English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 8 (1997)

Спасов, Николай — Николай Боев — in memoriam (1922—1985): 6—7 (бълг.).

Берон, Петър — Стоице Андреев на 60 години: 8 (бълг.).

Боев, Златозар — 75 години от рождението на Николай Боев — основоположник на съвременната природозащита в България: 9—22 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Из библиографията на Николай Боев: 23—34 (бълг., рез. англ.).

Боев, Николай — Вълкът (Canis lupus L., 1758) в България за 100 години (1878—1978): 35—49 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър — Димо Божков на 75 години: 50 (бълг.).

Боев, Николай — Вълкът (Canis lupus L., 1758) във вярванията, фолклора и бита на българина: 51—68 (бълг., рез. англ.).

Йорданова, Васила — Преглед на видовете от сем. Coccinellidae (Coleoptera), съхранявани в колекциите на Националния природонаучен музей в София: 69—76 (англ., рез. бълг.).

Стоянов, Андрей — Херпетологичните колекции на Националния природонаучен музей в София. I. Опашати земноводни (Amphibia: Caudata): 77—84 (нем., рез. бълг.).

Берон, Петър — Върху високопланинските сухоземни изоподи (Crustacea: Isopoda, Oniscidea) на Стария свят: 85—100 (англ., рез. бълг.).

Спасов, Николай; Симеоновски, Велизар; Спиридонов, Жеко — Дивата котка (Felis silvestris Schr.) и скитащите домашни котки: проблем на морфологията, таксономията, идентификацията на хибридите и чистотата на дивата популация: 101—120 (англ., рез. бълг.).

Илиев, Николай — Останки от стеноноиден кон от края на ранния плейстоцен при с. Върбешница, обл. Монтана: 121—125 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Проф. д-р Николай Йосифович Бурчак-Абрамович (1900—1997): 126 (бълг.).

Узунов, Димитър — Бележки върху екобиологичните и фитогеографски особености на ендемичните растения върху силикатни терени в Северен Пирин: 127—136 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Видов състав и темпове в еволюцията на птиците (Aves): преглед на съвременните схващания: 137—146 (бълг., рез. англ.).

Боев, Златозар — Върху някои орнитофаунистични и орнитогеографски особености на България: 147—154 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър — Михаил Йосифов на 70 години: 155 (бълг.).