English | Български

Historia naturalis bulgarica [съдържание]

— Указания за авторите [PDF]

Книга 1 — [PDF] • Книга 2 — [PDF] • Книга 3 — [PDF] • Книга 4 — [PDF] • Книга 5 — [PDF] • Книга 6 — [PDF] • Книга 7 — [PDF] • Книга 8 — [PDF] • Книга 9 — [PDF] • Книга 10 — [PDF] • Книга 11 — [PDF] • Книга 12 — [PDF] • Книга 13 — [PDF] • Книга 14 — [PDF] • Книга 15 — [PDF] • Книга 16 — [PDF] • Книга 17 — [PDF] • Книга 18 — [PDF] • Книга 19 — [PDF] • Книга 20 — [PDF] • Книга 21 — [PDF] • Книга 22 — [PDF]
Historia naturalis bulgarica (1—15) на Biodiversity Heritage Library [външна връзка]

Historia naturalis bulgarica, Книга 9 (1998)

Събчев, Митко; Станимирова, Людмила — Разпространение на правите сладководни раци (Crustacea: Decapoda) и техните епибионти от род Branchiobdella (Annelida: Branchiobdellae), Hystricosoma chappuisi Michaelsen, 1926 (Annelida: Oligochaeta) и Nitocrella divaricata (Crustacea: Copepoda) в България: 5—18 (бълг., рез. англ.).

Дедов, Ивайло; Митов, Пламен — Видов състав на сухоземните охлюви (Mollusca: Gastropoda) от иглолистната и алпийската зона на Северен Пирин: 19—26 (англ., рез. бълг.).

Лазаров, Стоян — Принос към изучаването на паяците (Araneae) в Същинска Средна гора: 27—34 (англ., рез. бълг.).

Георгиев, Борислав — Бръмбари-бегачи (Coleoptera: Carabidae), събирани от български зоолози в Република Македония: 35—51 (англ., рез. бълг.).

Каров, Чавдар — Академик Иван Костов на 85 години: 52 (бълг.).

Боев, Златозар; Караиванова, ЕленаFulica atra pontica subsp. n. от средния холоцен на южното черноморско крайбрежие, България: 53—69 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Доц. Ангел Ангелов на 80 години: 70 (бълг.).

Боев, ЗлатозарActitis balcanica sp. n. — късноплиоценски късокрил кюкавец (Aves: Scolopacidae) от България: 71—77 (англ., рез. бълг.).

Берон, Петър — Христо Делчев на 60 години: 78 (бълг.).

Боев, Златозар — Първа фосилна находка на полярната сова Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) (Aves: Strigidae) в България: 79—86 (англ., рез. бълг.).

Боев, Златозар — Късноплиоценски черешарки (Coccothraustes Brisson, 1760) (Aves: Fringillidae) от България: 87—99 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси; Хубенов, Здравко — Проучвания върху биологичното разнообразие на националните паркове Централен Балкан и Рила по проекта GEF: 100 (бълг.).

Спасов, Николай — Сливница: ново късновилафранкско находище на гръбначна фауна и разселването на хищниците в Европа от изток на границата между плиоцена и плейстоцена: 101—113 (англ., рез. бълг.).

Попов, Алекси — Национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие в България: 114 (бълг.).

Петрова, Антоанета; Герасимова, Ирина; Василев, Росен — Принос към флората на Източните Родопи: 115—127 (бълг., рез. англ.).

Иванова, Теодора — Група за изследване и защита на прилепите: 128 (бълг.).

Попов, Алекси — Род Erebia (Lepidoptera: Nymphalidae) в Националния парк Централен Балкан: 129—142 (англ., рез. бълг.).

Делчев, Христо; Хубенов, Здравко; Благоев, Гергин; Добрев, Добрин — Съвременни методи за събиране, управляване и съхраняване на фаунистични данни: 143—154 (бълг., рез. англ.).

Берон, Петър — Чл. кор. Васил Големански на 65 години: 155 (бълг.).