Аполон

Ареалът на вида включва повечето големи планински райони на Европа до Тян-Шан и западен Сибир. У нас е широко разпространен в планините от 300 до 2000 метра надморска височина. Включен в Приложение II на Бернската конвенция, CITES; като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди. Защитен от Закона за биологичното разнообразие в България.
Обратно към виртуалната разходка