Зала 5 — Птици (7) Балкански кеклик (Alectoris graeca) Към следващата гледна точка Евроазиатски тетрев (Tetrao tetrix) Към следващата гледна точка Черен кълвач (Dryocopus martius) Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка Към следващата гледна точка