English | Български

Д-р Стоян Бешков, ентомолог, завеждащ отдел Безгръбначни животни. Снимкa: (c) С. Бешков
Д-р Стоян Бешков, ентомолог, завеждащ отдел Безгръбначни животни. Снимкa: (c) С. Бешков
Не е сътрудничил на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура и след това
Не е сътрудничил на Държавна сигурност по време на комунистическата диктатура и след това.
Основни райони за пеперуди в България — Определяне и описание на най-важните райони за дневни пеперуди в страната

Стоян Бешков

(доцент д-р)
телефон: 089 6869601; е-поща:

Роден на 31 август 1962 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1987).
Специалност: ентомология.

Област на научни изследвания


Фаунистика, систематика, зоогеография и опазване на пеперудите (Lepidoptera) на Балканския полуостров и Турция. Специален интерес към сем. Noctuidae.

Текущи проекти


Проучване на пеперудите (Macrolepidoptera) на Балканския полуостров
Проучване на пеперудите (Macrolepidoptera) на Турция
Опазване на естествените местообитания на пеперудите в Република България

Най-нови публикации


Бекчиев, Р., Бешков, С., Арангелов, С., Киров, Д., 2017. Определител на животинските видове за оценка на гори с висока консервационна стойност. — WWF, София, 191 с. [PDF]

Nahirnić, A., Beshkov, S., 2017. Penestoglossa dardoinella (Millière, 1863) (Lepidoptera: Psychidae) recorded for the first time in Albania. — ZooNotes, 101: 1—3. [PDF]

Hristova, H., Beshkov, S., 2017. Checklist of the Superfamilies Hesperioidea and Papilionoidea (Insecta: Lepidoptera) of Bulgaria, with Application of the IUCN Red List Criteria at National Level. — Acta zoologica bulgarica, 69 (1): 105—114. [PDF]

Beshkov, S., 2017. Contribution to knowledge of the Lepidoptera fauna of the Balkan Peninsula. — Entomologist’s Rec. J. Var., 129: 9—33. [PDF]

Костова Р., Лазаров, С., Бекчиев, Р., Горанов, С., Симов, Н., Бешков, С., 2016. Почвени и пещерни безгръбначни животни. — В: Спелеоложки проучвания на пещерите в община Годеч (част 1), Асоциация на спелеоклубове в София, 39—50. [PDF]

Numa, C., van Swaay, C., Wynhoff, I., Wiemers, M., Barrios, V., Allen, D., Sayer, C., López Munguira, M., Balletto, E., Benyamini, D., Beshkov, S., Bonelli, S., Caruana, R., Dapporto, L., Franeta, F., Garcia-Pereira, P., Karaçetin, E., Katbeh-Bader, A., Maes, D., Micevski, N., Miller, R., Monteiro, E., Moulai, R., Nieto, A., Pamperis, L., Pe’er, G., Power, A., Šašić, M., Thompson, K., Tzirkalli, E., Verovnik, R., Warren, M., Welch, H., 2016. The status and distribution of Mediterranean butterflies. — IUCN, Malaga, Spain, x + 32 pp. [PDF]

Nahirnić, A., Beshkov, S., 2016. New records of Penestoglossa dardoinella (Millière, 1863) and Eochorica balcanica (Rebel, 1919) (Lepidoptera: Psychidae) on the Balkan Peninsula. — Nat. Croat., 25 (2): 305—313. DOI: 10.20302/NC.2016.25.26 [PDF]

Nahirnić, A., Beshkov, S., 2016. First report of Desertobia ankeraria (Staudinger, 1861) (Lepidoptera: Geometridae) in Serbia. — Acta entomologica serbica, 21: 143—146. DOI: 10.5281/zenodo.198533 [PDF]

Kaynarov, D., Beshkov, S., 2016. New data on rare and protected butterflies and moths from Bessaparski Ridove Hills, Bulgaria (Insecta: Lepidoptera). — Постер, Младежка научна конференция Климентови дни, 17—18 октомври 2016. [PDF]

Hristova, H., Beshkov, S., 2016. Checklist of the Superfamilies Cossoidea, Thyridoidea, Drepanoidea, Lasiocampoidea, Bombycoidea and Noctuoidea: Notodontidae (Insecta: Lepidoptera) of Bulgaria, with Application of the IUCN Red List Criteria at National Level. — Acta zoologica bulgarica, 68 (4): 569—576. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала