English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; 02 9885115 (в. 620, 640); е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. LIFE10/NAT/BG/000152, Програма LIFE+ на Европейската комисия (2013—2014)
‘Зооархеологично изследване на ‘Форума на Сердика’ въз основа на останките гръбначни животни от центъра на София (4—19 в. н. е.)‘ (2015—2016)

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Димитър Плачийски (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).

Дипломанти


Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ ‘Св. Климент Охридски’, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ —Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).

Най-нови публикации


Боев, З., 2017. Птиците и водната среда — днес и в миналото. — Природа, БАН, 1: 26—32. [PDF]

Боев, З., 2016. Пауни, щрауси, птици-носорози. — Списание Осем, 12: 60—66. [PDF]

Боев, З., 2016. Чучулигово царство. — Списание Осем, 10: 104—111. [PDF]

Боев, З., 2016. Сафари на площада. — Списание Осем, 8: 90—97. [PDF]

Боев, З., 2016. Хаджидимово — миоценският музей на палеонтолозите. — Природа, БАН, 4: 26—32. [PDF]

Боев, З., 2016. Саблезъбите 'тигри' в България. — Природа, БАН, 3: 56—59. [PDF]

Боев, З., 2016. Левът наш балкански. — Списание Осем, 6: 98—105. [PDF]

Боев, З., 2016. Големите пиленца. — Списание Осем, 4: 66—75. [PDF]

Боев, З., 2016. Първа книга за биоразнообразието на Врачанска планина. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 2016 (1): 37—38. [PDF]

Boev, Z., 2016. Subfossil Vertebrate Fauna from Forum Serdica (Sofia, Bulgaria), 16-18th Century. — Acta zoologica bulgarica, 68 (3): 415—424. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала