English | Български

Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Проф. д-р Златозар Боев, д.б.н., орнитолог, завеждащ отдел Гръбначни животни. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Златозар Боев

(професор д.б.н.)
телефон: 087 7089048; е-поща:

Роден на 20 октомври 1955 в София.
Образование: Софийски университет ‘Св. Кл. Охридски’ (1980).
Дипл. специалност: биолог-еколог.

Област на научни изследвания


Палеоорнитология; орнитоархеология; еволюция на птиците и палеоавифауните; костна и екстериорна морфология на птиците; оредяване и изчезване на птиците; история на зоологията, орнитологията и палеонтологията и природонаучните колекции.


Текущи проекти


Провеждане на пълно спасително археологическо проучване с укрепване на строителния изкоп в границите на УПИ VIII-401.267, кв. 17, ММ.ГГЦ, ‘Зона Г-14’, ул. Екзарх Йосиф 35, район ‘Оборище’, град София, находящ се в Първа охранителна зона на Историко-археологически резерват ‘Сердика-Средец’ — Музей за история на София (2017—2019)
План за действие за опазване на египетския лешояд Neophron percnopterus в България. Българско дружество за защита на птиците (2009—2018)
Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция. LIFE10/NAT/BG/000152, Програма LIFE+ на Европейската комисия (2013—2014)
‘Зооархеологично изследване на ‘Форума на Сердика’ въз основа на останките гръбначни животни от центъра на София (4—19 в. н. е.)’ (2015—2018)
Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България
‘Траките — генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността’ — Изучаване на животински остеологически материали (диви и домашни) от неолита до Късното средновековие с оглед търсене на континюитет
Late Pleistocene avifauna of the Pešturina Cave (Nišava District, SE Serbia)
История на Националния природонаучен музей при Българската адемия на науките

Докторанти


Марков, Г. (2000—2002). Изкопаемите хоботни (Proboscidea) от България: фаунистичен състав, биохронология, екология и зоогеография. — Редовна доктурантура (съ-ръководител; 3-тата година под н. рък. на Н. Спасов). Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Митев, Ив. (2001—2004). Субфосилна фауна от птици и бозайници (Aves et Mammalia — Vertebrata) от находища в Североизточна България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Демерджиев, Д. (2005—2008). Царският орел (Aquila heliaca Savigni, 1809) (Accipitridae — Aves) в България — биология, екология, численост и мерки за опазване. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Недялков, Н. (2007—2010). Хранителен спектър на гнездящи ловни соколи (Falco cherrug) в зависимост от достъпността на плячката. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — защитил успешно.
Ангелов, И. (2011—2014). Консервационна биология на египетския лешояд (Neophron percnopterus L.) в България. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН. — прекъснал.
Димитър Плачийски (2013—2016): Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията. — Задочна докторантура. Национален природонаучен музей, БАН.
Добрев, Д. (2014—2018). Разпространение и екологични изисквания на белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl., 1783) в България. — Задочна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’.
Аркумарев, В. (2016—2019). Придвижване и индивидуален участък при белоглавия лешояд (Gyps fulvus Hablizl, 1783) в България. — Редовна докторантура. Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’. (съ-ръководител с доц., д.б.н. Дилян Георгиев).

Дипломанти


Караиванова, Е. 1997. Сравнителен остеометричен анализ на две популации на лиската (Fulica atra Linnaeus, 1758) от Югоизточна България — рецентна и субфосилна от раннобронзовата епоха. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Митев, Ив. 1996. Сравнителен анализ на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo (Linnaeus, 1758)) от две находища от Североизточна България. — СУ ‘Св. Климент Охридски’, Биол. фак., Дипл. раб., 1—27.
Тодоров, Р. 1993. Върху фенологията на размножаването на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) в някои части от страната. — СУ ‘Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа.
Тотева, Цв. 1995. Хранителен спектър на горската ушата сова (Asio otus (L.)) в Северния парк на гр. София. — СУ —Св. Климент Охридски’. Биологически факултет. Дипл. работа. (съ-ръководител с Б. Милчев).

Най-нови публикации


Boev, Z., Gradev, G., Klisurova, H., Klisurov, I., Petrov, R., 2020. First record of the northern bald ibis Geronticus eremita (Linnaeus, 1758) in Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 41: 23—26. [PDF]

Boev, Z., 2020. Bird images in the mosaics of Late Antique basilicas in the town of Sandanski (Blagoevgrad Region, SW Bulgaria). — Historia naturalis bulgarica, 41: 13—21. [PDF]

Boev, Z., Tsoukala, E., 2019. Late Pleistocene and Earliest Holocene avifauna from the Loutra Almopias Cave (Macedonia, Greece). — Historia naturalis bulgarica, 40: 1—31. [PDF]

Boev, Z., Todorov, O., 2019. The avian collection of the former Saint Augustine College of the Regional Natural History Museum in Plovdiv. — Historia naturalis bulgarica, 35: 1—11. [PDF]

Boev, Z., 2019. Fossil record of the Irish Elk (Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799)) (Artiodactyla: Cervidae) in Bulgaria. — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: 27—31. [PDF]

Boev, Z., 2019. Late Pleistocene avifauna of Nanin Kamak Cave (CN Bulgaria). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: 21—25. [PDF]

Boev, Z., 2019. Animal remains of the medieval settlement near Brankovtsi village (Vidin Region, NW Bulgaria). — ZooNotes, 148: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2019. Late Antiquity animal remains of the military settlement near Barkach village (Pleven Region, CN Bulgaria). — ZooNotes, 145: 1—3. [PDF]

Boev, Z., 2019. A White Stork (Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)) nest — an unique case of multiple nesting commensalism of five species from Dragoman (W Bulgaria). — ZooNotes, 144: 1—4. [PDF]

Boev, Z., 2019. Late Antiquity (3-5 century A.D.) Fauna from Building Excavations on Exarch Joseph Street (Sofia City, Bulgaria). — Bulletin of the Natural History Museum — Plovdiv, 4: 1—8. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала