English | Български

Преобладаващата част от научната дейност в музея е посветена на животинския свят. Снимка (c) С. Бешков
Преобладаващата част от научната дейност в музея е посветена на животинския свят. Снимка (c) С. Бешков

Отдели

Музеят има четири научни отдела — Палеонтология и минералогия, Ботаника, Безгръбначни животни и Гръбначни животни. Преобладаващата част от научната дейност е посветена на животинския свят. Обръща се особено внимание на биоразнообразието на България и съседните страни и на описването на нови таксони от много страни в света.

Отдел Палеонтология и минералогия

Отдел Палеонтология и минералогия


Обект на научните изследвания по палеонтология са фосилни бозайници и птици. В областта на минералогията се изследват пегматитови минерализации в интрузиви с негранитен състав и метаморфити…

Отдел Ботаника

Отдел Ботаника


Провеждат се изследвания в областта на хорологията, систематиката, таксономията, фитогеографията, екологията и физиологията на различни видове растения от България…

Отдел Безгръбначни животни

Отдел Безгръбначни животни


Научните изследвания са в областта на таксономията, фаунистиката, зоогеографията, филогенията, морфологията и екологията на акари, псевдоскорпиони, стоножки и насекоми…

Отдел Гръбначни животни

Отдел Гръбначни животни


Провеждат се научни изследвания върху видовото разнообразие, разпространението, морфологията, биологията, екологията, филогенията и консервационната значимост на гръбначните животни…