English | Български

Публикации на персонала

Николай Боев [публикации, хронологичен ред] (14)

Боев, Н., 1987. Дългоопашатите красавци. — Лов и риболов, 5: 27—29. [PDF]

Боев, Н., 1987. За авторката. — В: Карсън, Р. 1987. Смълчана пролет, С. Земиздат, 233—234. [PDF]

Боев, Н., 1988. Актуални проблеми по опазване на птиците в България. — В: Опазване на горите и генетичния фонд. С., Земиздат, 98—103. [PDF]

Боев, Н., 1988. Изчезналите и редки наши бозайници. — В: Опазване и обогатяване на горите и генетичния фонд. С., Земиздат, 89—97. [PDF]

Боев, Н., 1988. Предговор. — В: Маждракова, И., В. Нощев. 1988. Народни паркове в България. Земиздат, С., 5—7. [PDF]

Боев, Н., 1989. Богатствата на България. — в. АБВ, бр. 3/01.1989: 4.

Боев, Н., 1992. Вълк. — Тетрадка. Български език за 3 клас. Просвета. С. [PDF]

Боев, Н., 1996. Зимни сватби. Старите броеве разказват. — Лов и риболов, 1: 20—23. [PDF]

Боев, Н., 1997. Вълкът (Canis lupus L., 1758) в България за 100 години (1878—1978). — Historia naturalis bulgarica, 8: 35—49. [PDF]

Боев, Н., 1997. Вълкът (Canis lupus L., 1758) във вярванията, фолклора и бита на българина. — Historia naturalis bulgarica, 8: 51—68. [PDF]

Боев, Н., 2002. Портрет на пъдпъдъка. — Лов и риболов, 8: 2—3. [PDF]

Боев, Н., Боев, З., 2018. Турът (Bos primigenius Bojanos, 1827) (Artiodactyla, Mammalia) в природата и културата на България. — ZooNotes. Supplement 5. ISSN 1313-9916. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”. Пловдив. 1—120. www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg. [PDF]


— 662 публикации
първа предишна страница 14 от 14