English | Български

Публикации на персонала

Николай Боев [публикации, хронологичен ред] (2)

Боев, Н., 1953. За аклиматизацията на ценни бозайници у нас. — Лов и рибарство, 4—5: 6—9 (+11 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1953. Катерица. — Лов и рибарство, 11—12: 6—8 (+6 рис.). [PDF]

Тулешков, Кр., Василев, Ив., Янчев, Я., Боев, Н., 1953. Пътеводител на Зоологическата градина при Българската академия на науките. — С., БАН, 1—64. [PDF]

Боев, Н., 1954. Да посрещнем нашите приятели — птиците! — 'Пионерски ръководител', 2: 20. [PDF]

Боев, Н., 1954. За живота на свраката. — Лов и рибарство, 1: 3 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1954. Имелов дрозд. — Лов и рибарство, 1: 13—14. [PDF]

Боев, Н., 1954. Пор зайчар — фретка. — Лов и рибарство, 11: 3 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1954. Птиците за живия кът на училище. — Природа и знание, 7: 18—21. [PDF]

Боев, Н., 1954. Свирците в България. — Лов и риболов, 2—3: 7. (+2 рис.). [PDF]

Боев, Н., Константинов, Г., 1954. Яребицата. — С. Физкултура, 1—84. [PDF]

Заимов, Й., Боев, Н., 1954. Въпросник за събиране на езикови материали за животните в България. — С., БАН, 1—48. [PDF]

Йовчев, Н., Боев, Н., 1954. Пазете дивеча. — сп. 'Кино', 11—12: 104—110.

Боев, Н., 1955. Вълнисто папагалче — подходящ обект за живия кът. — Природа и знание, 7: 17—19. [PDF]

Боев, Н., 1955. Зимно подхранване на птиците. — Природа и знание, 9: 12—13. [PDF]

Боев, Н., 1955. Когато природата твори. — Лов и рибарство, 5: 4—5. [PDF]

Боев, Н., 1955. Ливадният дърдавец. — Лов и риболов, 11—12: 18—19. [PDF]

Боев, Н., 1955. Ловци, внимавайте и не стреляйте по полезните керкенези! Керкенез (ветрушка, мишкар). — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Муфлон (див овен). — Лов и рибарство, 1—2: 22.

Боев, Н., 1955. Не разваляйте гнездата на полезните птици! Лястовица. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Пазете полезните сови, които изтребват вредните гризачи! Сови. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Повече полезни птици — по-малко вредители — по-богат урожай! Дроздове. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Повече синигери в градините — по-малко червиви ябълки. Синигери. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Подхранвайте яребиците през зимата — те ще ви се отплатят през лятото! Яребица. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Полезните птици са наши най-добри приятели! Кукувица. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Полезните птици унищожават вредителите на горското и селското стопанство! Скворец. — Изд. на Народния ловно-рибарски съюз. ДП 'Г. Димитров', Пар. No. 4959, С. 1 лист. [PDF]

Боев, Н., 1955. Див заек. — Лов и рибарство, 1—2: 15. (подп. Крумов, Н.) [PDF]

Боев, Н., 1955. Горски бекас. — Лов рибарство, 3: 3. (подп. Лещарков, Н.) [PDF]

Боев, Н., 1956. Гугутка. — Лов и риболов, 7: 3 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1956. Животинският свят на Индия. (ч. 1). — Лов и риболов, 1: 14—15. [PDF]

Боев, Н., 1956. Животинският свят на Индия. (ч. 2). — Лов и риболов, 2: 16—17. [PDF]

Боев, Н., 1956. Кашалоти, октоподи и... кабели. — в. 'Вечерни новини': 4. [PDF]

Боев, Н., 1956. Лов на патици с изкуствени мамци. — Лов и риболов, 3: 14. (подп. Крумов, Н.) [PDF]

Аноним. [Боев, Н.], 1957. Дроздове. — Лов и риболов, 11: 19 (+1 рис.). [PDF]

Аноним. [Боев, Н.], 1957. Не разваляйте гнездата на полезните птици! — Лов и риболов, 5: 21 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1957. Грижи за поколението у животните., ч. I. — С., Народна просвета — Природонаучна библ., год. II, кн. 10, 1—84. [PDF]

Боев, Н., 1957. Да пазим полезните птици. — 'Пионерски ръководител', 3: 24—25 (+8 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1957. Да пазим родната природа! — в. 'Вечерни новини', 23.02.1957: 4. [PDF]

Боев, Н., 1957. Допълнение към видовия списък на птиците в България. — Изв. на ЗИМ-БАН, 6: 589—597.

Боев, Н., 1957. Какво знаем за гълъба. — в. 'Вечерни новини', бр. 1745/ 23.03.1957. [PDF]

Боев, Н., 1957. Керкенез (ветрушка, мишкар). — Лов и риболов, 7: 21 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1957. Къде зимуват птиците. — в. 'Вечерни новини', бр. 1727/02.03.1957. [PDF]

Боев, Н., 1957. Полезни птици за селското и горското стопанство. — Селскостоп. библ. N 4—5, С., Земиздат, 1—92. [PDF]

Боев, Н., 1957. Прелет на птиците. — С., Наука и изкуство, 1—124. [PDF]

Боев, Н., 1957. Яребица. — Лов и риболов, 9: 22 (+1 рис.). [PDF]

Боев, Н., 1957. Интересни взаимоотношения между прилепите и тропическата флора. — Природа и знание, 5: 7—9. [PDF]

Боев, Н., Ангелов, А., Карножицки, Н., Стоянов, Ст., 1957. Полска практика по зоология за учителските институти. — С. Народна просвета 1—248.

Boev, N., 1957. Erganzung zur Artenliste der Vogel Bulgariens. — Ebenda, 7: 589—596. [PDF]

Боев, Н., 1958. Бележки от XII Конгрес на орнитолозите. — в. 'Вечерни новини', бр. 2163/ 02.08.1958. [PDF]

Боев, Н., 1958. В защита на пъдпъдъка. — Лов и риболов, 10: 6—8. [PDF]

Боев, Н., 1958. В Московския зоопарк. — в. 'Вечерни новини', бр. 2181/23.08.1958. [PDF]


— 665 публикации
първа предишна страница 2 от 14 следваща последна