English | Български

Публикации на персонала

Златозар Боев [публикации, хронологичен ред] (2)

Боев, З., 1986. Сравнително-морфологични проучвания на чаплите (сем. Ardeidae — Aves) от България. — Национален природонаучен музей, БАН, Дис. за пол. на н. ст. 'кандидат на науките', С., 193 с. + 288 с. прил. [PDF]

Боев, З., 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. I. Соматометрични признаци. — Acta zoologica bulgarica, 33: 44—59. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. II. Остеометрични признаци. — Acta zoologica bulgarica, 34: 53—67. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1987. Морфометрична характеристика на половия диморфизъм и индивидуалната изменчивост на чаплите (Aves, Ardeidae) от България. III. Индекси. — Acta zoologica bulgarica, 35: 53—64. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1987. Сравнителен морфо-функционален анализ на хранодобивателния апарат на ръждивата и сивата чапли (Ardea purpurea L. и Ardea cinerea L.; Ardeidae — Aves). — В: Съвременни постижения на българската зоология — Материали от 4—та юб. науч. конф. по зоол., София, 25—30.05.1987. С., БАН: 363—366. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1987. Сравнително морфо-екологично проучване върху размаха на крилата на чаплите (сем. Ardeidae — Aves) от България. — В: Юб. нац. конф. по биол., Плевен, 29—31.05.1986. Секция 'Зоология, екология и опазване на природната среда'. Доклади и съобщения. С.: 57—60. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1987. Черен лешояд (Картал). — Защита на природата, 2: 19. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1987. А дивите животни? — в. 'Трезвеност', бр. 22.05.06.1987: 5. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1987. Раят на блатните птици. — в. 'Трезвеност', бр. 34.28.08.1987: 8. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1987. Пособие за всеки. — Лов и риболов, 12: 31. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1987. Орел змияр. — Защита на природата, 11: 20. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1987. Бухал. — Защита на природата, 12: 19. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Николаев, З. [Боев, З.], 1987. Книга за пъстроперата красота. — Природа и знание, 6: 42—43. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Boev, Z., 1987. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. — Information Letter, Society of Avian Paleontology and Evolution. Lyon, 1: 2. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [публикувани отчети в бюлетини на международни научни дружества]

Боев, З., 1988. Морфометрична характеристика на адаптациите на чаплите (Aves, Ardeidae) във връзка с придвижването им по субстрата. — Acta zoologica bulgarica, 36: 63—71. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1988. Първи доказателства за съществуването на тетрева (Tetrao tetrix .L..) (Aves, Tetraonidae) в България. — Acta zoologica bulgarica, 36: 72—77. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1988. Крепостта на морските птици в Англия. — Природа и знание, 1: 16—17. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Куумс Вали — един горски резерват в Англия. — Защита на природата, 3: 25—26. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Кой видя последен птицата Рух? — Природа и знание, 3: 17—18. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. В защита на птиците. — в. 'Работническо дело', бр. 193.11.07.1988: 4. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Тичуел — раят на блатните птици в Англия. — Защита на природата, 6: 29—30. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Корморан с името на Сердика. — Природа и знание, 6: 10—11. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Последният им полет. — в. 'Трезвеност', бр. 30.02.08.1988: 8. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Тракийската гъска. — Природа и знание, 4: 45—46. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Странджа — бяло петно на орнитогеографската ни карта. — География, 6: 4—6. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. IV Национална конференция на движението за опазване и възпроизводство на природната среда. — Природа, БАН, 6: 81—84. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. [Учредено е Българско дружество за защита на птиците]. — Защита на природата, 9: 10. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1988. Палеонтологични изследвания на птиците в България. — Природа, БАН, 5: 63—67. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Николаев, З. [Боев, З.], 1988. Обичате ли супа от гнезда. — Защита на природата, 3: 34. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Симеонов, С., Боев, З., 1988. Проучване на хранителния спектър на бухала (Bubo bubo .L..) в България. — Екология, 21: 47—56. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Boev, Z., 1988. [Notes on fossil birds from] Bulgaria. — Society of Avian Paleontology and Evolution. Information Letter, Lyon, 2: 5. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [публикувани отчети в бюлетини на международни научни дружества]

Boev, Z., 1988. Osteological features for identification of herons (Aves, Ardeidae). — Acta zoologica bulgarica, 36: 56—62. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1989. Изменчивост на размерите на крилата при чаплите (сем. Ardeidae — Aves) от България. — Historia naturalis bulgarica, 1: 36—43. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1989. Морфометрична характеристика на адаптациите във връзка с добиването на храната при чаплите (Aves, Ardeidae). — Acta zoologica bulgarica, 37: 49—62. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., 1989. Зоопаркът в Лос Анжелис. — Природа и знание, 1: 20—21. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Река Двойница. — Природа, БАН, 1: 65—68. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Срещал ли се е тетревът по нашите земи? — Лов и риболов, 4: 14—15; 38. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Хоацин. — Природа и знание, 3: 35. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Горска дърволазка. — Защита на природата, 3: 17. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Брадат лешояд. — Защита на природата, 4: 20. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Торни кокошки. — Природа и знание, 5: 17—18. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Кога изчезна калифорнийският кондор? — Защита на природата, 7: 9. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Доверчивият 'глупак'. — Природа и знание, 7: 9—10. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Втори международен симпозиум по палеонтология и еволюция на птиците. — Природа, БАН, 3: 87—89. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Богатства от света. — в. 'Работническо дело', бр. 273. 30.09.1989: 3. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Дребните бозайници в Огражден. — Природа, БАН, 5: 56—61. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З., 1989. Птици и археология. — Космос — Наука и техника за младежта, 12: 38—41. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]

Боев, З. Н., Рибаров, Г. К., 1989. Птиците в бита на жителите на средновековното селище на Хисарлъка (Сливен, X—XII в.). — Изв. на муз. от Югоизт. Бълг., 12: 207—212. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Боев, З., Илиев, Н., 1989. Птиците в храната на населението от Вътрешния град на Велики Преслав (IX—X в.). — Археология, БАН, 4: 40—43. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Спасов, Н., Боев, З., Помаков, Вл., 1989. Кой се хвана в клопката? — в. 'Антени', бр. 13 (949).29.03.1989: 4. [PDF]
тип: публикации в научно-популярни издания: [периодични]


— 703 публикации
първа предишна страница 2 от 15 следваща последна