English | Български

Публикации на персонала

Здравко Хубенов [публикации, хронологичен ред]

Лъвчиев В., Желязова, М., Хубенов, З., 1977. Принос към фауната и биологията на Tachinidae (Diptera) в Софийско. — Acta zoologica bulgarica, 8: 23—31. [PDF]

Хубенов, З., 1977. Принос към изучаването на Tachinidae (Diptera) в България. — Acta zoologica bulgarica, 8: 50—53. [PDF]

Хубенов, З., 1980. Нови Tachinidae (Diptera) за фауната на България. — Acta zoologica bulgarica, 14: 79—82. [PDF]

Хубенов, З., 1980. Принос към изучаване на фауната и биологията на представителите на семейство Tachinidae (Diptera) в България. — Acta zoologica bulgarica, 15: 77—80. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Паразитните мухи тахини. — Природа, 3: 57—59. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Гост от тропиците. — Природа и знание, 2. [PDF]

Хубенов, З., 1981. Внимание, табануси! — Природа и знание, 7: 26—27. [PDF]

Хубенов, З., 1982. Най-старите мухи. — Природа и знание, 2: 42. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. Morphologische Untersuchungen über den Artenkomplex Phasia crassipennis F. — Entomologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 45 (5): 91—98. [PDF]

Hubenov, Z., 1982. Eine neue Phasia-Art aus Bulgarien (Diptera, Tachinidae). — Reichenbachia, 20 (19): 163—166. [PDF]

Хубенов, З., 1982. Нови видове от семейство Tachinidae (Diptera) за България от Благоевградски окръг. — Acta zoologica bulgarica, 19: 84—87. [PDF]

Недялков, С., Хубенов, З., 1983. Неприятели на медоносната пчела. Албум ‘Природа и знание’ — 2. — Природа и знание, 2. 1—8. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Щръклици. — Природа и знание, 3: 17—19. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Бръмбарите. Албум ‘Природа и знание’ — 4. — Природа и знание, 4, 1—8. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Живи влакна. — Природа и знание, 6: 30. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Пчелите мегахилиди. — Природа и знание, 9: 16. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Принос към изучаването на семейство Tachinidae (Diptera). — Acta zoologica bulgarica, 23: 57—61. [PDF]

Хубенов, З., 1983. Принос към изясняването на ролята на някои видове от семейство Tachinidae (Diptera) в ограничаването на числеността на вредните житни дървеници от род Eurygaster (Heteroptera, Scutelleridae). — Екология, 11: 84—91. [PDF]

Хубенов, З., 1985. Фаунистични, зоогеографски и екологични изследвания върху семейство Tachinidae (Diptera) от Санданско-Петричката котловина. — София, ИЗ, БАН (Дисертация, 163 с., Автореферат, 32 с.) [PDF]

Хубенов, З., 1985. Насекомите от семейство Tachinidae на Санданско-Петричката котловина — видов състав и зоогеографска характеристика. — В: Национална конференция по биология. Михайловград, 11—13 септ. 1984 г. (Доклади и съобщения, секция ‘Ентомология, хидробиология и орнитология’). [PDF]

Хубенов, З., 1985. Преглед на гостоприемниците на видовете от семейство Tachinidae (Diptera), разпространени в България. — Acta zoologica bulgarica, 27: 27—35. [PDF]

Хубенов, З., 1986. Гъсеничните мухи тахиниди. — Природа и знание, 9. [PDF]

Бешовски, В., Хубенов, З., 1986. Насекомите от семейство Tachinidae (Diptera) в субмедитерански биотопи на Югозападна България. 1. Видов състав и зоогеографска характеристика на тахинидите от Санданско-Петричката котловина. — В: Фауна на Югозападна България. 1. София, БАН, 118—129. [PDF]

Хубенов, З., 1987. 125 години проучвания върху тахинидната фауна на България. — В: Съвременни постижения на българската зоология. София, БАН, 42—46. [PDF]

Хубенов, З., 1987. Влияние на някои растения върху количеството на тахинидите в агроценозите. — В: Юбилейна национална конференция по биология. (Доклади и съобщения, секция ‘Зоология, екология и опазване на природната среда’). София, 101—104. [PDF]

Хубенов, З., 1987. Паразитните мухи тахиниди на Славянка. — В: Юбилейна национална конференция по биология. (Доклади и съобщения, секция ‘Зоология, екология и опазване на природната среда’). София, 131—135. [PDF]

Хубенов, З., 1988. Насекомите от семейство Tachinidae (Diptera) в субмедитерански биотопи на Югозападна България. 2. Фенология и активност на имагиналните форми от Санданско-Петричката котловина. — В: Фауна на Югозападна България. 2. София, БАН, 30—50. [PDF]

Хубенов, З., 1988. Насекомите от семейство Tachinidae (Diptera) в субмедитерански биотопи на Югозападна България. 3. Разпределение по стации, трофични връзки и честота на видовете от Санданско-Петричката котловина. — В: Фауна на Югозападна България. 2. София, БАН, 51—73. [PDF]

Хубенов, З., 1988. Видов състав и зоогеографска характеристика на семейство Tachinidae (Diptera) от Славянка. — Acta zoologica bulgarica, 36: 17—30. [PDF]

Хубенов, З., 1990. Физикогеографска характеристика на Витоша. — В: Фауна на Югозападна България. 3. София, БАН, 7—18. [PDF]

Хубенов, З., 1990. Паразитни мухи тахиниди (Insecta, Diptera, Tachinidae) от Витоша. — В: Фауна на Югозападна България. 3. София, БАН, 161—166. [PDF]

Хубенов, З., 1991. Насекомният свят на България. — В: Първа национална конференция по ентомология. София, 28—30 окт. (Доклади и съобщения, секция ‘Систематика и обща ентомология’). София, 23—27. [PDF]

Hubenov, Z., 1992. Artenbestand, Höhenferbreitung und zoogeographische Charakteristik der Familie Tachinidae (Diptera) aus dem Pirin-gebirge. — Acta zoologica bulgarica, 44: 3—18. [PDF]

Hubenov, Z., 1992. Systematische Liste der bulgarischen Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae). — Acta zoologica bulgarica, 45: 63—71. [PDF]

Делчев, Х., Андреев, С., Благоев, Г., Големански, В., Добрев, Д., Милойкова, Г., Пенева, В., Тодоров, М., Хубенов, З., 1993. Безгръбначни животни (без Insecta) в България (Protozoa, Nematoda, Oligochaeta, Mollusca, Crustacea, Myriapoda, Araneae, Acari). — В: М. Сакалян (ред.). Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади. 1. София, 149—244. (част Mollusca). [PDF]

Хубенов, З., Бешков, С., Бешовски, В., Василева, Е., Коларов, Я., Кумански, К., Попов, А., 1993. Insecta. 2. Blattodea, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Embioptera, Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Mecoptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera. — В: М. Сакалян (ред.). Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади. 1. София, 323—404. [PDF]

Hubenov, Z., 1993. Übersicht der in Bulgarien festgestellten Arten der Familie Tachinidae (Diptera). — Год. СУ ‘Кл. Охридски’, 82 (Зоология): 147—162. [PDF]

Hubenov, Z., 1993. Höhenverbreitung der Familie Tachinidae (Diptera) in Bulgarien. — Acta zoologica bulgarica, 46: 24—38. [PDF]

Хубенов, З., 1993. Зоогеографска характеристика на тахинидите с медитерански тип на разпространение в България (Diptera: Tachinidae). — В: Втора национална научна конференция по ентомология. София, 25—27 окт. (Доклади и съобщения, секция ‘Ентомофауна’). София, 24—27. [PDF]

Hubenov, Z., 1995. Artenbestand, Vertikalverbreitung und zoogeographische Characteristik der Familie Tachinidae (Diptera) aus dem Belasiza-Gebirge. — Acta zoologica bulgarica, 48: 48—61. [PDF]

Хубенов, З., 1995. Насекомите от семейство Tachinidae (Diptera) на влажните зони около Шабленския езерен комплекс. — В: Трета национална научна конференция по ентомология. София, 18—20 септ. (Доклади и съобщения, секция ‘Ентомофауна’). София, 31—34. [PDF]

Хубенов, З., 1996. Безгръбначните животни в България. — Природа, 1: 80—85. [PDF]

Hubenov, Z., 1996. Zoogeographische Charakteristik der bulgarischen Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae). — Historia naturalis bulgarica, 6: 49—58. [PDF]

Хубенов, З., 1996. Фаунистично разнообразие на България. — Historia naturalis bulgarica, 6: 11—16. [PDF]

Хубенов, З., 1996. Принос към тахинидната фауна (Diptera, Tachinidae) на безлесната зона на народен парк ‘Централен Балкан’. — Acta Entomologica Bulgarica, 2 (2): 12—15. [PDF]

Хубенов, З., Георгиев, Г., 1996. Phytomyptera nigrina (Meig.) (Diptera, Tachinidae) — нов паразитоид по Paranthrene tabaniformes Rott. (Lepidoptera, Sesiidae). — Наука за гората, 4: 87—89. [PDF]

Hubenov, Z., 1997. Possibilities for using of a system from the really defined natural territories for the faunistic researches in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 49; 5—9. [PDF]

Хубенов, З., 1997. Зоогеографски изследвания. — В: Юбилеен сборник ‘50 години Институт по зоология при Българската академия на науките’. София, БАН, 45—55. [PDF]

Хубенов, З., 1997. Сухоземна фауна. — В: География на България. София, БАН, 320—323. [PDF]

Deltshev, C., Andreev, S., Blagoev, G., Golemansky, V., Milojkova, G., Peneva, V., Dobrev, D., Todorov, M., Hubenov, Z., 1998. Invertebrates (Non Insecta) in Bulgaria. — In: C. Meine (ed.). Bulgaria’s biological diversity: Conservation status and Needs Assessment. Washington—Sofia, Pensoft, 109—161. [PDF]


— 161 публикации
страница 1 от 4 следваща последна