English | Български

Публикации на персонала

Здравко Хубенов [публикации, хронологичен ред] (2)

Deltshev, C., Blagoev, G., Hubenov, Z., 1998. Conservation priorities of biodiversity of invertebrates (non Insecta) in Bulgarian Mountains. — Ambio, 27 (4): 330—334. [PDF]

Делчев, Х., Хубенов, З., Благоев, Г., 1998. Съвременни методи за събиране, управление и съхранение на фаунистични данни. — Historia naturalis bulgarica, 9: 143—154. [PDF]

Hubenov, Z., Beschovski, V., Beshkow, S., Kolarov, J., Kumanski, K., Popov, A., Vassileva, E., 1998. Insects of Bulgaria, Part 2: Blattodea, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Embioptera, Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Mecoptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera and Diptera. — In: C. Meine (ed.). Bulgaria’s biological diversity: Conservation status and Needs Assessment. Washington—Sofia, Pensoft, 211—318. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [монографии (и части от монографии)]

Делчев, Х., Берон, П., Благоев, Г., Големански, В., Пенева, В., Стоев, П., Тодоров, М., Хубенов, З., 1999. Фаунистично разнообразие на безгръбначните животни (без насекоми) в Национален парк ‘Рила’. — В: Биологично разнообразие в Национален парк ‘Рила’, София, Pensoft, 267—305, 461—557, 651—654.

Делчев, Х., Попов, А., Хубенов, З., Тодоров, М., 1999. Консервационни проблеми на фаунистичното разнообразие на безгръбначните животни в природния парк ‘Витоша’. — В: 65 години парк Витоша. София, ‘Литера’, 12—13. [PDF]

Хубенов, З., 1999. Трипси, мехуркокрили (Thysanoptera). — В: Енциклопедия Пирински край. II. Благоевград, Редакция ‘Енциклопедия’ при община Благоевград, с. 347. [PDF]

Hubenov, Z., 1999. Species composition and zoogeographical characteristic of Tachinidae (Diptera) in the Kresna gorge (Southwestern Bulgaria). — Acta zoologica bulgarica, 51 (1): 15—20. [PDF]

Хубенов, З., 1999. Ентомофауната на Национален парк ‘Централен Балкан’. — Acta Entomologica Bulgarica, 5 (1): 17—22. [PDF]

Хубенов, З., 1999. Ентомофауната на Национален парк ‘Рила’. — Acta Entomologica Bulgarica, 5 (1): 23—28. [PDF]

Хубенов, З., Бешовски, В., Йосифов, М., Кумански, К., Попов, А., Сакалян, В., Абаджиев, С., Видинова, Я., Любомиров, Т., 1999. Ентомофаунистично разнообразие в Национален парк 'Централен Балкан'. — В: Биологично разнообразие в Национален парк 'Централен Балкан', USAID, Sofia, 333—377.
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Хубенов, З., Бешовски, В., Йосифов, М., Кумански, К., Попов, А., Сакалян, В., Абаджиев, С., Видинова, Я., Любомиров, Т., 1999. Ентомофаунистично разнообразие в Национален парк 'Рила'. — В: Биологично разнообразие в Национален парк 'Рила', USAID, Sofia, 307—353.
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Deltshev, C., Beron, P., Blagoev, G., Golemansky, V., Peneva, V., Stoev, P., Todorov, M., Hubenov, Z., 2000. Faunistic diversity of Invertebrates (Non Insecta) of the Central Balkan National Park. — In: Biological diversity of the Central Balkan National Park, Sofia, Pensoft, 289—317, 491—538, 586—590. [PDF]

Deltshev, C., Beron, P., Blagoev, G., Golemansky, V., Peneva, V., Stoev, P., Todorov, M., Hubenov, Z., 2000. Faunistic diversity of Invertebrates (Non Insecta) of the Rila National Park. — In: Biological diversity of the Rila National Park, Sofia, Pensoft, 249—284, 429—525, 619—622. [PDF]

Hubenov, Z., Beshovski, V., Josifov, M., Popov, A., Kumanski, K., Sakalian, V., Abadjiev, S., Vidinova, Y., Lyubomirov, T., 2000. Entomofaunistic Diversity of the Central Balkan National Park. — In: Biological Diversity of the Central Balkan National Park, USAID, Sofia, 319—362. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Hubenov, Z., Beshovski, V., Josifov, M., Popov, A., Kumanski, K., Sakalian, V., Abadjiev, S., Vidinova, Y., Lyubomirov, T., 2000. Entomofaunistic Diversity of the Rila National Park. — In: Biological Diversity of the Rila National Park, USAID, Sofia, 285—331. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Хубенов, З., Георгиев, Г., 2000. Triarthria setipennis (Fal.) (Diptera: Tachinidae) — нов вид за фауната на България. — Наука за гората, 1 (1): 69—71. [PDF]

Mirchev, P., Georgiev, G., Hubenov, Z., 2000. Peribaea apicalis R.-D. (Diptera, Tachinidae) — A new species for the fauna of Bulgaria and new parasitoid of Operophthera brumata (L.) (Lepidoptera: Geometridae). — Forest Science, 4: 89—90. [PDF]

Попов, А., Делчев, Х., Хубенов, З., Бешовски, В., Добрев, Д., Георгиев, Б., 2000. Безгръбначна фауна. — В: Попов, А., Мешинев, Т. (ред.). Високопланинска безлесна зона на Националния парк Централен Балкан. Биологично разнообразие и проблеми на неговото опазване. София, БШПОБ, 351—431. [PDF]

Хубенов, З., 2001. Tachinidae (Diptera) от Кресненския пролом. — В: Биоразнообразие на Кресненския пролом. София, Национален природонаучен музей и Институт по зоология, БАН, 219—224. [PDF]

Hubenov, Z., 2001. Corbiculidae — a new family for the Bulgarian recent malacofauna (Mollusca: Bivalvia). — Acta zoologica bulgarica, 53 (3): 61—66. [PDF]

Хубенов, З., 2001. Физикогеографска характеристика на Кресненския пролом. — В: Биоразнообразие на Кресненския пролом. София, Национален природонаучен музей и Институт по зоология, БАН, 7—22. [PDF]

Хубенов, З., 2001. Допълнение към списъка на гостоприемниците на българските тахиниди (Tachinidae: Diptera). — Acta Entomologica Bulgarica, 7 (3/4): 51—56. [PDF]

Хубенов, З., Георгиев, Г., Мирчев, П., Найденов, Я., 2001. Acanthocynus griseus (F.) (Coleoptera: Cerambycidae) — нов гостоприемник на Billaea triangulifera (Zett.) (Diptera: Tachinidae) в България. — Наука за гората, 1/2: 87—89. [PDF]

Georgiev, G., Mirchev, P., Hubenov, Z., Beshkov, S., 2002. Pseudoperichaeta nigrolineata (Walk.) and Zenillia libatrix Panz. (Diptera: Tachinidae) — New parasitoids of Acrobasis consociella (Hbn.) (Lepidoptera: Pyralidae) in Bulgaria. — Forest Science, 2: 87—90. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [специализирани научни списания и сборници]

Хубенов, З., 2002. Технологични проблеми свързани с мидата Dreissena polymorpha в ТЕЦ ‘Марица Изток’ 2. — Historia naturalis bulgarica, 15: 139—141. [PDF]

Хубенов, З., 2002. Сухоземна фауна. — В: География на България. София, ‘Фоком’, 365—367. [PDF]

Делчев, Х., Бешков, С., Георгиев, Б., Василев, М., Кумански, К., Любомиров, Т., Попов, А., Симов, Н., Стоев, П., Хубенов, З., 2003. Фаунистично разнообразие на безгръбначните животни (Invertebrata) в НП Пирин. — В: Доклади от проучвания и изследвания — Биологична характеристика. Към План за управление на Национален парк Пирин. София, МОСВ — БФ ‘Биоразнообразие’, 453—632 с. [CD] [PDF]

Хубенов, З., 2003. Картографиране на Buprestidae (Coleoptera) в България от Владимир Сакалян. — Acta Entomologica Bulgarica, 9 (1/2): 43—44. [PDF]

Hubenov, Z., 2003. Map-Making of Buprestidae (Coleoptera) in Bulgaria by Vladimir Sakalian. — Acta zoologica bulgarica, 55 (3): 107—108. [PDF]

Делчев, Х., Попов, А., Любомиров, Т., Кумански, К., Хубенов, З., Петров, Б., Стоев, П., 2004. Безгръбначна фауна. — В: Национален парк Пирин. План за управление. Приложения 6.1 — 6.3. София, МОСВ — БФ ‘Биоразнообразие’, 81—84. [PDF]

Hubenov, Z., 2004. Molluscs (Mollusca) from the Eastern Rhodopes (Bulgaria). — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgarian and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 777—786. [PDF]

Hubenov, Z., 2004. Tachinidae (Diptera) from the Eastern Rhodopes (Bulgaria). — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgarian and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 769—775. [PDF]

Hubenov, Z., 2004. Estimation of the faunistic diversity of the Eastern Rhodopes. — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgarian and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 941—951. [PDF]

Hubenov, Z., 2005. Dreissena (Bivalvia: Dreissenidae) — systematics, autochthonous and anthropogenic areas. — Acta zoologica bulgarica, 57 (3): 259—268. [PDF]

Хубенов, З., 2005. Ентомофаунистично разнообразие на България. — В: Петрова А. (ред.). Съвременно състояние на биоразнoобразието в България — проблеми и перспективи. Българска биоплатформа, София, Дракон, 173—198. [PDF]

Хубенов, З., 2005. Малакофаунистично разнообразие на България. — В: Петрова А. (ред.). Съвременно състояние на биоразнoобразието в България — проблеми и перспективи. Българска биоплатформа, София, Дракон, 199—246. [PDF]

Хубенов, З., 2005. Ентомофауна на България — съвременно състояние. — Acta Entomologica Bulgarica, 11 (1/2): 118—132. [PDF]

Тричкова, Т., Живков, М., Стефанов, Т., Пандурски, И., Евтимова, В., Хубенов, З., 2005. Състав на храната на костура (Perca fluviatilis L.) в язовир ‘Дреновец’ (Северозападна България). — Ecology 2005, Scientific articles, 3 (2): 56—64. [PDF]

Tschorsnig, H.-P., Richter, V., Cerretti, P., Zeegers, T., Bergström, C., Vanchara, J., Van de Weyer, G., Bystrowsky, C., Raper, C., Ziegler, J., Hubenov, Z., 2005. Tachinidae (Diptera). — In: Pape, T., Beuk, P. (eds), Fauna Europaea: Diptera Brachycera. Fauna Europaea version, 1.2—2.4. www.faunaeur.org. [PDF]

Georgiev, G., Hubenov, Z., 2006. Vertical distribution and zoogeographical characteristics of Cerambycidae (Coleoptera) family in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 58 (3): 315—343. [PDF]

Hubenov, Z., 2006. Anodonta (Sinanodonta) woodiana (Lea, 1834) (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) — a new invasive species for the Bulgarian malacofauna. — Acta zoologica bulgarica, 58 (1): 35—40. [PDF]

Hubenov, Z., 2006. Malacofaunistic Diversity of the Bulgarian Wetlands (Mollusca: Gastropoda et Bivalvia). — Lauterbornia, 56: 61—83. [PDF]

Hubenov, Z., 2006. Tachinidae (Insecta: Diptera) from the Western Rhodopes (Bulgaria). — In: Beron, P. (ed.). Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 689—697. [PDF]

Hubenov, Z., 2006. Freshwater mollusks (Mollusca) from the Western Rhodopes (Bulgaria). — In: Beron, P. (ed.). Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 833—842. [PDF]

Димитров, М., Хубенов, З., Бешков, С., Златков, Б., Стефанов, Т., Цанков, Н., Шурулинков, П., Петров, Б., Лазаров, С., Дончева, Н., Димова, Д., 2007. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони. — Фар, София, 70 с. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [монографии (и части от монографии)]

Hubenov, Z., 2007. Fauna and zoogeography of marine, freshwater, and terrestrial mollusks (Mollusca) in Bulgaria. — In: Fet, V., Popov, A. (eds). Biogeorraphy and ecology of Bulgaria. Springer, Dodrecht, 141—198. [PDF]

Hubenov, Z., 2007. Mollusks of non-lotic Bulgarian wetlands. — In: Michev, T., Stoyneva, M. (eds). Inventory of Bulgarian wetlands and their biodiversity. 1. Non-lotic wetlands. Sofia, Elsi-M, 196—201 [+ CD]. [PDF]

Hubenov, Z., 2007. Faunistic review, distribution and zoogeographical characteristic of the bulgarian Black Sea mollusks (Mollusca: Polyplacophora, Gastropoda et Bivalvia). — Год. СУ ‘Кл. Охридски’, БФ, 96/98 (1 — Зоология), 17—38. [PDF]

Hubenov, Z., 2007. Distribution and Zoogeographical Characteristics of Mollusks (Mollusca) from Bulgarian National Parks. — Historia naturalis bulgarica, 18: 127—159. [PDF]

Hubenov, Z., Trichkova, T., 2007. Dreissena bugensis (Mollusca: Bivalvia: Dreissenidae) — new invasive species to the Bulgarian malacofauna. — Acta zoologica bulgarica, 59 (2): 203—209. [PDF]


— 161 публикации
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна