English | Български

Публикации на персонала

Боян Петров [публикации, хронологичен ред]

Петров, Б., 1994. Псевдоскорпионите. — Природа и знание, 6: 18—19. [PDF]

Ivanova, T., Stoev, P., Petrov, B., 1995. Brachytarsina flavipenis Maquart, 1851 (Diptera, Streblidae) member of a new family for the Bulgarian fauna. — Historia naturalis bulgarica, 5: 35—26. [PDF]

Beshkov, S., Petrov, B., 1996. A Catalogue of the Bulgarian Lepidoptera species reported and collected from the caves and galleries in Bulgaria (Insecta: Lepidoptera). — Atalanta, 27 (1/2): 433—448. [PDF]

Petrov, B., 1997. A review of Bulgarian pseudoscorpions (Arachnida, Pseudoscorpionida). — Proc. 16-th Europ. Coll. Arachnol., 261—269. [PDF]

Петров, Б., 2000. Експедиция на НПМ в Северна Гърция. — Historia naturalis bulgarica, 12: 70. [PDF]

Petrov, B., 2000. Cheiridiidae H. J. Hansen (Arachnida: Pseudoscorpiones), a new family for the fauna of Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 11: 61—64. [PDF]

Petrov, B., Lazarov, S., 2000. Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) feeding on a European Blind snake. — Newsl., Br. Arachnol. Soc., 88: 9—10. [PDF]

Иванова, Т., Петров, Б., 2001. Нов етап от проучванията върху прилепите (Chiroptera) в България. — Historia naturalis bulgarica, 13: 88. [PDF]

Петров, Б., 2001. Боздаг предлага спелеология, катерене по лед и още много outdoor-атракции. — На ръба, 3: 42—43. [PDF]

Петров, Б., 2001. Отново български зоолог в Каракорум. — Historia naturalis bulgarica, 13: 52. [PDF]

Петров, Б., 2001. С камион до Пакистан. — На ръба, 10: 30—35. [PDF]

Петров, Б., 2001. Прилепи (Mammalia: Chiroptera) в Кресненския пролом. — В: Биоразнообразие на Кресненския пролом. Берон, П., ред., Национален природонаучен музей и Институт по зоология при БАН, 325—330. [PDF]

Петров, Б., 2001. Псевдоскорпиони (Arachnida: Pseudoscorpiones) от Кресненския пролом. — В: Биоразнообразие на Кресненския пролом. Берон, П., ред., Национален природонаучен музей и Институт по зоология при БАН, 69—73. [PDF]

Петров, Б., Бешков, В., 2001. Земноводни (Amphibia) и влечуги (Reptilia) в Кресненския пролом. — В: Биоразнообразие на Кресненския пролом. Берон, П., ред., Национален природонаучен музей и Институт по зоология при БАН, 297—303. [PDF]

Петров, Б., Стоев, П., Бешков, В., 2001. Преглед на видовия състав и разпространението на земноводните (Amphibia) и влечугите (Reptilia) в Източните Родопи. — Historia naturalis bulgarica, 13: 127—153. [PDF]

Петров, Б., 2002. Интересни наблюдения на сови в Пирин. — За птиците, БДЗП, 2: 7. [PDF]

Петров, Б., Берон, П., 2002. Преглед на високопланинската безгръбначна пещерна фауна на Северен Пирин. — В: Личков, И., Делчев, П. — съставители. Пирин — пещери и пропасти, Каменитица, Баюви дупки: 29—30. [PDF]

Petrov, B., Hristova, S., Hristov, H., 2002. First record of the Cat snake Telescopus fallax Fleischmann, 1831 (Reptilia: Serpentes) in the Eastern Rhodopes Mt., Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 15, 143—146. [PDF]

Benda, P., Ivanova, T., Horacek, I., Hanak, Vl., Cerveny, J., Gaisler, J., Gueorguieva, A., Petrov, B., Vohralik, Vl., 2003. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. — Acta Soc. Zool. Bohem., 67: 245—357. [PDF]

Deltshev, C., Lazarov, S., Petrov, B., 2003. A Contribution to the Study of Spiders (Araneae) from the Caves of Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 55 (2): 9—28. [PDF]

Петров, Б., 2004. Водната стихия ‘Игуасу’. — Капитал Light, 33: 20—21. [PDF]

Петров, Б., 2004. Експедиция ‘Памир 2003’ зоологични наблюдения и сборове. — Historia naturalis bulgarica, 16: 68. [PDF]

Петров, Б., 2004. Стъпка по стъпка към високото синьо небе. — Капитал Light, 9: 24—25. [PDF]

Beron, P., Petrov, B., Stoev, P., 2004. The invertebrate cave fauna of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 791—822. [PDF]

Guéorguiev, B., Petrov, B., 2004. Second species of genus Troglorrhynchus F. Schmidt (Coleoptera: Curculionidae: Otiorrhynchinae) in the Bulgarian Eastern Rhodopes. — pp. 453—462. In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia. [PDF]

Petrov, B., 2004. Research on bats in forests: sharing the experience from Bulgaria and the knowledge from Central Europe. — Eurobatchat, 11: 5. [PDF]

Petrov, B., 2004. The false scorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 153—166. [PDF]

Petrov, B., 2004. The herpetofauna (Amphibia and Reptilia) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). — In: Beron, P., Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 863—879. [PDF]

Schunger, I., Dietz, Ch., Merdschanova, D., Merdschanov, S., Christov, K., Borissov, I., Staneva, S., Petrov, B., 2004. Swarming of bats (Chiroptera, Mammalia) in the Vodnite Dupki Cave (Central Balkan National Park, Bulgaria). — Acta zoologica bulgarica, 56 (3): 323—330. [PDF]

Петров, Б., 2005. Два месеца под върха на върховете. — Одисей, 11 (50): 46—49. [PDF]

Петров, Б., 2005. Оцеляване в Аляска. — Одисей, 1 (40): 84—87. [PDF]

Делчев, Х., Петров, Б., Митов, П., 2005. Фаунистично разнообразие на клас Arachnida (non Acari) в България — състояние, значение и перспективи. — В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнообразието в България — проблеми и перспективи, с. 129—152, Българска биоплатформа, София. [PDF]

Petrov, B., 2006. Distribution and status of Myotis bechsteinii in Bulgaria (Chiroptera: Vespertilionidae). — Lynx n.s., Praha, 37: 179—195. [PDF]

Petrov, B., 2006. EUROBATS for the bats of Bulgaria. — Pp. 40-43. In: EUROBATS Publication Series, No 1 — 1991—2006 EUROBATS celebrates its 15th anniversary. UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 116 pp. [PDF]

Petrov, B., 2006. EUROBATS for the bats of Bulgaria. — Pp. 40—43. In: EUROBATS Publication Series, No 1 — 1991—2006 EUROBATS celebrates its 15th anniversary. UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 116 pp.

Petrov, B., 2006. Lacerta mosorensis Kolombatovic, 1886 new to the herpetofauna of Albania. — Herpetozoa, 19 (1/2): 92—93. [PDF]

Petrov, B., Tzankov, N., Strijbosch, H., Popgeorgiev, G., Beshkov, V., 2006. The herpetofauna (Amphibia & Reptilia) of the Western Rhodopes mountain (Bulgaria and Greece). — In: Beron, P. (ed.). Biodiversity of Bulgaria, 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). Pensoft & Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia, 863—913. [PDF]

Петров, Б., 2007. А у тебя какой разряд? — вестник 7 Дни Спорт, бр. 4789, 29.08.2007: 22. [PDF]

Бисерков, В. (ред.), Наумов, Б., Цанков, Н., Стоянов, А., Петров, Б., Добрев, Д., Стоев, П., 2007. Определител на земноводните и влечугите в България. — Зелени Балкани, София, 196 стр.

Димитров, М., Хубенов, З., Бешков, С., Златков, Б., Стефанов, Т., Цанков, Н., Шурулинков, П., Петров, Б., Лазаров, С., Дончева, Н., Димова, Д., 2007. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони. — Фар, София, 70 с. [PDF]

Petrov, B., 2007. Amphibians and Reptiles of Bulgaria: fauna, vertical distribution, zoogeography, and conservation. — In: Fet, V., Popov, A. (eds), Biogeography and Ecology of Bulgaria, Springer, 85—107. [PDF]

Petrov, B., Stahlavsky, F., 2007. New species of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) for the fauna of Bulgaria. — Historia naturalis bulgarica, 18: 15—27. [PDF]

Петров, Б., Стоев, П., 2007. Подземният свят на Родопите. — Програма за развитие на ООН- Проект, Глобален екологичен фонд, проект ‘Родопи’, Държавна агенция по горите, Министерство на земеделието и продоволствието, 86 с. [PDF]

Петров, Б., 2008. Прилепите — методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда. — Национален природонаучен музей — БАН, 88 с.

Петров, Б., 2008. Хан Тенгри — господарят на небето. — Одисей, 4 (79): 66—69. [PDF]

Deltshev, C., Petrov, B., 2008. The Spiders (Araneae) in the Caves of the Western Rhodope Mountains (Bulgaria). — Acta zoologica bulgarica, 60 (1): 41—50. [PDF]

Kerth, G., Petrov, B., Conti, A., Anastasov, D., Weishaar, M., Gazaryan, S., Jaquiéry, J., König, B., Perrin, N., Bruyndonckx, N., 2008. Communally breeding Bechstein’s bats have a stable social system that is independent from the post-glacial history and location of the populations. — Molecular Ecology, 17: 2368—2381. [PDF]

Petrov, B., 2008. Bats — methodology for environmental impact assessment and appropriate assessment. A manual for developers, environmental experts and planning authorities. — National Museum of Natural History-BAS, 88 pp.

Stoyanov, G. P., Ivanova, T., Petrov, B. P., Gueorguieva, A., 2008. Past and Present Breeding Distribution of the Alpine Chough (Pyrrhocorax graculus) in Western Stara Planina and Western Predbalkan Mts. (Bulgaria). — Acta zoologica bulgarica, Suppl. 2: 119—132. [PDF]

Петров, Б., 2009. Господарят на дъжда. — Одисей, 7 (94): 75—80. [PDF]


— 62 публикации
страница 1 от 2 следваща последна