English | Български

Публикации на персонала

Светослав Петрусенко [публикации, хронологичен ред] (2)

Петрусенко, С., 1998. Ванадиев паргасит и други ванадий съдържащи амфиболи от метаморфния комплекс в Централните Родопи. — Геох., минер. и петрол., 35: 69—78.

Petrussenko, S., 1998. Bulgarian geological heritage: Some specific features and problems at present day. — Geol. Balc., 28 (3—4): 113—116.

Петрусенко, С., 1999. Минерален състав на магнезиално-силикатни калцифири от Северозападна Рила планина. — Резюме в ‘Проблеми на минералогенезиса’, Юбилейна научна сесия в чест на акад. Ив. Костов, СУ: 1.

Петрусенко, С., 1999. Микроморфоложки особености и типоморфна луминесценция на калцити с различен генезис от български находища. — Нац. науч. конф. по проблем. на карст. и спелеол. София: 75—81.

Петрусенко, С., 1999. Различаване на скъпоценните камъни от техните синтетични аналози. — Мин. дело и геол., 1999/4: 41—46.

Петрусенко, С., 2002. Везувиан от калциеви скарни в Рила планина. — Historia naturalis bulgarica, 14: 145—156.

Petrussenko, S., 2002. Buergerite in pegmatites from the Plana cretaceous pluton, Western Bulgaria. — Геох., минер. и петрол., 39: 75—80.

Петрусенко, С., 2003. Шерл, фоитит и дравит в пегматити от метаморфната мантия на Планския плутон, Югозападна България. — Геох., минер. и петрол., 40: 97—107.

Петрусенко, С., 2003. Минералите на Витоша. — Сп. Мин.дело и геол., 8: 23—27.

Петрусенко, С., 2004. Манганов секанинаит от терциерни пегматити в метаморфния комплекс на Централните Родопи. — Геох., минер. и петрол., 41: 45—52.

Петрусенко, С., 2005. Приносът на акад. Иван Костов за развитието на Националния природонаучен музей. — Сп. на БАН, 3: 68—69. [PDF]

Петрусенко, С., 2005. Минерален състав на форстеритови мрамори от Самурски дол — Чепеларе, Централни Родопи. — Сб. 80 години БГД: 84—86.

Petrussenko, S., 2005. Genesis of filamentary pyrite associated with calcite crystals. — Eur. J., 17: 1—9.

Петрусенко, С., 2007. Калцитът — един от най-разпостранените минерали на земята. — Сп. Мин. дело и геол. 2: 42—45.

Петрусенко, С., 2008. Кварцът и неговите разновидности. — Сп. Мин. дело и геол., 2008/1: 43—46.

Петрусенко, С., 2008. Минераложката експозиция на Националния природонаучен музей при Българска академия на науките. — Сп. БГД, 69 (1—3): 97—100.

Петрусенко, С., 2008. Органични минерали от повърхнини на територията на България. — Геох., минер. и петрол., 46: 9—29.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2008. The mineralogical exposition of the National Museum of Natural History — Bulgarian Academy of Sciences. — Mineralogical Museums. Saint-Petersburg, pp. 91—92.

Petrussenko, S., 2009. A wonderful world of minerals — (minerals, mineral deposits and localities from the area of the town of Chepelare, The Central Rhodopes, Bulgaria). — IV International symposium ‘Mineral diversity research and preservation’ 12—15 Oct 2007. Working Papers, Earth and Men Foundation, Sofia, рp. 229—233.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2009. The mineralogical exhibition of the National Museum of Natural History in Sofia (Bulgaria) —120 years of its establishment. — ProGEO NEWSLETTER, 3: 5—7.

Петрусенко, С., 2010. Глухарите — пъстрия свят на гастролитите в тях. — Лов и риболов, 8: 26—28.

Петрусенко, С., 2010. Лунни проби в Националния природонаучен музей. — Сп. Мин. дело и геол., 3—4: 47—48. [PDF]

Арнаудов, В., Петрусенко, С., Станчева, Е., 2012. Минерален и химичен състав на нечисти мрамори (магнезиално-силикатни калцифири) от Рила планина. — Сп. БГД, 73: 5—25. [PDF]

Каров, Ч., Петрусенко, С., 2012. Авторски минераложки образци от фондовете на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, използвани в научни публикации. — Сп. БГД, 73: 143—151. [PDF]

Чумаченко, П., Дитл, О., Петрусенко, С., Лисенко-Чехларова, И., 2012. Български геолози от руски произход. — ‘Геонауки’, сборник БГД, с. 159—160.

Петрусенко, С., 2013. Вълшебството на Рила, част 2 — Езикът на природата — рилските минерали. — изд. Кибеа, с. 131—174.

Петрусенко, С., Петрусенко, В. П., 2013. Династия Петрусенко в Болгарий. — В книг. Белоэмигранты в Болгарий. Воспоминания, Москва, ‘Синержи’ с. 433—443.

Арнаудов, В., Петрусенко, С., 2014. Сто години от рождението на академик Иван Костов (1913—2013). — Минно дело и геология.

Минчева-Стефанова, Й., Петрусенко, С., Кръстева, М., Сокеров, Д., 2017. Композиционни калцитови кристали от находище Сърнешко кладенче, Росенски руден район. — Historia naturalis bulgarica, 24: 121—126. [PDF]

Петрусенко, С., (in press). Първа находка на александрит в България. — Сп. Мин. дело и геол. [PDF]


— 80 публикации
първа предишна страница 2 от 2