English | Български

Публикации на персонала

Тихомир Стефанов [публикации, хронологичен ред]

Стефанов, T., 2001. Ихтиофауна на река Струма в участъка Гара Кочериново — устието на река Струмешница. — В: Берон, П. (ред.), Биоразнообразие на Кресненския пролом. НПНМ, ИЗ, БАН, 289—296.

Stefanov, T., Trichkova, T., Zivkov, M., 2003. Changes in the ichthyofauna of the Rhodope Mountains. — International Scientific Conference ‘50 Years University of Forestry’, Proceedings, 227—231.

Стефанов, T., 2004. Ихтиологични проучвания в района на бившето Стралджанско блато и река Мочурица. — В: Вълчев, Д., Божилова, Е. (ред.), Природата на Карнобатския край, т. 1, 71—81.

Stefanov, T., 2004. Species diversity and distribution of fishes in Bulgaria. — In: Fet, V., Popov, A. (eds), Biogeography and Ecology of Bulgaria, Springer.

Stefanov, T., Trichkova, T., 2004. Fish species diversity in the Eastern Rhodope Mountains. — In: Beron, P., Popov, A. (eds), Biodiversity of Bulgaria. II. Biodiversity of the Eastern Rhodopes (Bulgaria). Nat. Mus. Natur. His., Sofia.

Димитров, М., Хубенов, З., Бешков, С., Златков, Б., Стефанов, Т., Цанков, Н., Шурулинков, П., Петров, Б., Лазаров, С., Дончева, Н., Димова, Д., 2007. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони. — Фар, София, 70 с. [PDF]
тип: публикации в научни издания: [монографии (и части от монографии)]


— 6 публикации
страница 1