English | Български

Публикации на персонала

Тихомир Стефанов [публикации]

Димитров, М., Хубенов, З., Бешков, С., Златков, Б., Стефанов, Т., Цанков, Н., Шурулинков, П., Петров, Б., Лазаров, С., Дончева, Н., Димова, Д., 2007. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони. — Фар, София, 70 с. [PDF]

Stefanov, T., Trichkova, T., 2004. Fish species diversity in the Eastern Rhodope Mountains. — In: Beron, P., Popov, A. (eds), Biodiversity of Bulgaria. II. Biodiversity of the Eastern Rhodopes (Bulgaria). Nat. Mus. Natur. His., Sofia.

Stefanov, T., 2004. Species diversity and distribution of fishes in Bulgaria. — In: Fet, V., Popov, A. (eds), Biogeography and Ecology of Bulgaria, Springer.

Стефанов, T., 2004. Ихтиологични проучвания в района на бившето Стралджанско блато и река Мочурица. — В: Вълчев, Д., Божилова, Е. (ред.), Природата на Карнобатския край, т. 1, 71—81.

Stefanov, T., Trichkova, T., Zivkov, M., 2003. Changes in the ichthyofauna of the Rhodope Mountains. — International Scientific Conference ‘50 Years University of Forestry’, Proceedings, 227—231.

Стефанов, T., 2001. Ихтиофауна на река Струма в участъка Гара Кочериново — устието на река Струмешница. — В: Берон, П. (ред.), Биоразнообразие на Кресненския пролом. НПНМ, ИЗ, БАН, 289—296.


— 6 публикации
страница 1