English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в природонаучните колекции в България (181)

Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010 [холотип]Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010
(семейство Lithobiidae)
— холотип [идентификатор: NMNHSINV0413] — колекция: NMNHS-INV
— 1801 записа
първа предишна страница 181 от 181