English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) (42)

Agrotis lucernea bureschi Tuleschkow, 1932 [синтип]Agrotis lucernea bureschi Tuleschkow, 1932
(семейство Noctuidae)
— синтип [идентификатор: NMNHSINV0411]
Eupolybothrus andreevi Matic, 1964 [холотип]Eupolybothrus andreevi Matic, 1964
(семейство Lithobiidae)
— холотип [идентификатор: NMNHSINV0412]
Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010 [холотип]Eupolybothrus kahfi Stoev & Akkari, 2010
(семейство Lithobiidae)
— холотип [идентификатор: NMNHSINV0413]
— 413 записа
първа предишна страница 42 от 42