Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Триплит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Триплит — образци [изглед галерия]


Главен първичен фосфат или заместващ по-ранните видове, в сложни зонирани гранитни пегматити; в хидротермални калаени жили (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.
Триплит — образец 0587
0587
Пакистан

Триплит — образци — 1
страница 1