Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Алмандин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Алмандин — образци [изглед галерия]


Най-често срещаният гранат; обикновено в слюдени шисти и гнайси, от регионално метаморфозирали глинести седименти; в гранити и еклогити; в седиментни скали (Anthony et al., 2001—2005).
Алмандин — образец 0649
0649
Танзания
Алмандин — образец 0632
0632
Мадагаскар
Алмандин — образец 0236
0236
Мадагаскар
Алмандин — образец 0430
0430
Мадагаскар
Алмандин — образец 0643
0643
Мадагаскар

Алмандин — образци — 5
страница 1