Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Титанит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Титанит — образци [изглед галерия]


Известен още като сфен; чест акцесорен минерал в междинни и фелзични скали, пегматити и алпийски жили; в гнайси, шисти и някои скарни (Anthony et al., 2001—2005).
Титанит — образец 0016
0016
Мадагаскар
Титанит — образец 0452
0452
Мадагаскар
Титанит — образец 0313
0313
Мадагаскар
Титанит — образец 0457
0457
Мадагаскар

Титанит — образци — 4
страница 1