English | Български


Чавдар Каров

(магистър минералог)
телефон: 087 7089044; 02 9885116 (в. 621); е-поща:

Роден на 11 февруари 1963 г. в Шумен.
Образование: Висш Минно-геоложки университет (1988).
Специалност: минералогия.

Област на научни изследвания


Основните ми научни интереси са свързани с изследвания на минералния състав и геохимията на пегматитови и аплит-пегматитови минерализации главно от негранитни - калциево-алкални плутони, както и пегматитови скарнови и хидротермални минерализации сред метаморфити, а също и история на минералните колекции, каталози.

Текущи проекти


Обогатяване и проучване на фондовете, изграждане и реконструкция на експозиции от обекти на неживата и живата природа в Националния природонаучен музей
Състав, разпространение и свойства на минерали от пегматитови, скарнови и хидротермални находища в България
Минералогия на пегматитите от Витошкия плутон — дисертационна работа в процес на разработване

Най-нови публикации


Каров, Ч., Петрусенко, С., 2012. Авторски минераложки образци от фондовете на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките, използвани в научни публикации. — Сп. БГД, 73: 143—151. [PDF]

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2009. The mineralogical exhibition of the National Museum of Natural History in Sofia (Bulgaria) —120 years of its establishment. — ProGEO NEWSLETTER, 3: 5—7.

Petrussenko, S., Karov, Ch., Dimitrov, I., 2008. The mineralogical exposition of the National Museum of Natural History — Bulgarian Academy of Sciences. — Mineralogical Museums. Saint-Petersburg, pp. 91—92.

Karov, Ch., Dimitrov, I., 2004. A catalogue of the mineral species in National Museum of Natural History (Sofia) — (part 2) — (Silicates). — Historia naturalis bulgarica, 16: 7—45.

Petrussenko, S., Karov, Ch., 2003. The Vitosha minerals. — Minno Delo i Geologia Journal, 8: 23—27.

Karov, Ch., Petrussenko, S., 2002. Published authors’ specimens from the funds of the National Museum of Natural History — Bulgarian Academy of Sciences. — Second International Symposium, Mineral diversity — research and preservation. Abstracts. Earth and Man National Museum. Sofia. 2. 10.

Karov, Ch., Dimitrov, I., 2002. A catalogue of the mineral species in the National Museum of Natural History, Sofia. (Part 1). Native Elements, Sulphides and Sulphosalts, Oxides and Hydroxides, Halogenides. — Historia naturalis bulgarica, 15: 5—29.

Karov, Ch., 2000. Mineral composition of pegmatite types in Vitosha pluton. — First International Symposium, Mineral diversity — research and preservation. Earth and Man National Museum. Sofia: 15.

Каров, Ч., Петрусенко, С., Генов, Ил., Стоянов, Д., 1997. Нови находки на пренит в България. — В: Юбилеен сборник ‘50 години специалност геология’ Университетско и-во ‘Св. Кл. Охридски’: 60—62.

Каров, Ч., Петрусенко, С., 1996. Пренит от две пегматитови находища в България. — Historia naturalis bulgarica, 7: 97—103.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала