English | Български


Георги Попгеоргиев

(доцент д-р)
е-поща:

Роден на 12 януари 1978.
Образование: Пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски’ (2001).
Специалност: биология и химия.

Област на научни изследвания

Херпетология на Европа, опазване на видове и екосистеми, екофизиология поведенческа екология, ГИС.

Текущи проекти

Проучване на земноводните и влечугите на Балканския полуостров
Опазване на естествените местообитания на земноводните и влечугите в Република България
Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България (LIFE14 NAT/BG/001119)

Най-нови публикации


Koynova, T., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Naumov, B., Natchev, N., 2017. A new distribution record of the Kotschy’s Gecko (Mediodactylus kotschyi) from inland north-eastern Bulgaria. — Herpetology Notes 01/2017: 10: 1—2. [PDF]

Цанков, Н., Стоянов, А., Добрев, Д., Луканов, С., Корнилев, Ю., Андонов, К., Вергилов, В., Попгеоргиев, Г., 2017. Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792). — стр. 110—113. В: Тричкова, Т., Владимиров, В., Томов, Р., Тодоров, М. (ред.): Атлас на инвазивните чужди видове от значение за Европейския съюз, ИБЕИ-БАН, ESENIAS, София, 176 стр. [PDF]

Чешмеджиев, С., Попгеоргиев, Г., Петров, Ц., Корнилев, Ю., Спасов, С., Стойчев, С. (ред.), 2016. Белият щъркел в България през 2014 — 2015 г. — БДЗП, Природозащитна поредица, книга 31. София, с. 60. [PDF]

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Petrov, B., Zidarova, S., Stefanov, T., 2015. Sofia. — In: Kelcey, J. (ed.), Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Springer Science & Business Media New York, XX, 700 pp.

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Natchev, N., Stoyanov, A., Naumov, B., Ivanchev, I., 2015. First survey on the invasive Pond slider (Trachemys scripta) in Bulgaria: historic development and current situation. — Hyla, 2015: 18—27. [PDF]

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., 2015. Conservation and declines of Amphibians in Bulgaria. — Amphibian Biology, Volume 11 Part 4: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere: Southern Europe & Turkey, Edited by Harold Heatwole, John W. Wilkinson, 01/2015: chapter Conservation and declines of Amphibians in Bulgaria: 131—139.

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Stojanov, A., Naumov, B., Westerström, A., Dyugmedziev, A., Kornilev, Y., 2014. Diurnal and seasonal activity patterns in viperid snakes (Serpentes: Viperidae) in Bulgaria. — 38 p. 4th Biology of the Vipers conference, Athens, Greece, 10th—13th October, 59 pp.

Цанков, Н. Д., Попгеоргиев, Г. С., Наумов, Б. Я., Стоянов, А. Й., Корнилев, Ю. В., Петров, Б. П., Дюгмеджиев, А. В., Вергилов, В. С., Драганова, Р. Д., Луканов, С. П., Вестерстрьом, А. Е., 2014. Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша. — Дирекция на Природен парк Витоша, София, 248 с. [PDF]

Tzankov, N., Popgeorgiev, G., 2014. Conservation and declines of Amphibians in Bulgaria. — In: Heatwole, H., Wilkinson, J. W. (eds): Amphibian Biology Volume 11: Status of Conservation and Decline of Amphibians: Eastern Hemisphere Part 4: Southern Europe and Turkey. Pelagic Publishing, Chapter 51: 131—139.

Slavchev, M., Tzankov, N., Popgeorgiev, G., 2014. Impact of fires on spatial distribution patterns of the Hermann’s Tortoise (Testudo hermanni) in a heavily affected area in Bulgaria. — Bulgarian Journal of Agricultural Science, Supplement 1: 135—138.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала