English | Български

Д-р Петър Шурулинков. Снимкa: (c) Любомила Кривошиева (Зелени Балкани)
Д-р Петър Шурулинков. Снимкa: (c) Любомила Кривошиева (Зелени Балкани)

Петър Шурулинков

(доцент д-р)
телефон: 02 9885115 (в. 644); е-поща:

Роден на 25 декември 1975 г. в София.

Образование


средно образование: НПМГ акад. Л. Чакалов, София
магистър (биология), специализация ‘зоология на гръбначните животни и антропология’ (1993—1998): СУ ‘Св. Климент Охридски’
доктор (зоология) (2000—2003): Институт по зоология — БАН

Област на научни изследвания


Орнитология — Фауна, екология и еволюция на птиците. Миграция на птиците. Изследвания върху птици — глациални реликти в планините на България. Тенденции в числеността на популациите на птиците в България.

Паразитология — Кръвни едноклетъчни паразити на птиците. Фауна и разпространение на хемоспоридиите в България. Влияние на различни фактори върху екстензивността на заразяване на птиците с хемоспоридии. Влияние на хемоспоридиите върху дивите птици и върху миграцията при мигриращите видове.

Природозащита — Опазване на птиците. Законодателство, защитени територии за опазване на птиците и техните местообитания.

Текущи проекти


Развитие на научния потенциал в областта на фаунистичното разнообразие и опазване на природната среда
ПBG-0031-FM-EEA — ‘Състояние и перспективи на популацията от обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) в Беласица: адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на екосистемите’, базова организация ИГ—БАН и ръководител доц. д-р Цветан Златанов, финансиран от Европейското икономическо пространство
Изследвания върху състоянието на популациите на редки и застрашени видове кълвачи и сови в Баташка планина — финансиран от ‘Байкария’ и БФБ
Изготвяне на план за действие за глухаря в България. БФБ
Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици (T. urogallus, B. bonasia, A. funereus, G. passerinum, P. tridactylus, D. martius, P. canus, D. leucotus, S. rusticola) в обхвата на планираните ски-зони разположени на територията на ЗЗ ‘Родопи — Западни’ по Директивата за птиците и ОВМ ‘Западни Родопи’. БФБ

Членство в неправителствени организации


Сдружение за дива природа ‘Балкани’ — от 1993 досега, член на УС на организацията; Българско паразитологично дружество.

Най-нови публикации


Nikolov, I., Shurulinkov, P., Borisov, B., 2014. Status of the breeding populations of Great Cormorants in Bulgaria in 2012. — In: Bregnballe T., Lynch J., Parz-Gollner R., Marion L., Volponi S., Paquet J. Y., Carss D. N., van Eerden M. R. (eds.) Breeding numbers of Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012—2013. — IUCN — Wetland International Cormorant Research Group Report. Scientific report from DCE-Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, 99: 78—81.

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Tzonev, R., 2013. Breeding Waterbirds in Temporally Flooded Wetlands in Northern Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 65 (2): 207—215.

Moller, A. P., Merino, S., Soler, J. J., Antonov, A., Badas, E. P., Calero-Torralbo, M. A., de Lope, F., Eeva, T., Figuerola, J., Flensted-Jensen, E., Garamszegi, L. Z., Gonzalez-Braojos, S., Gwinner, H., Hanssen, S. A., Heylen, D., IImonen, P., Klarborg, K., Korpimaki, E., Martinez, J., Martinez-de la Puente, J., Marzal, A., Matthysen, E., Matyjasiak, P., Molina-Morales, M., Moreno, J., Mousseau, T. A., Nielsens, J. T., Pap, P. L., Rivero-de Aguilar, J., Shurulinkov, P., Slagsvold, T., Szep, T., Szollosi, E., Torok, J., Vaclav, R., Valera, F., Ziane, N., 2013. Assessing the Effects of Climate on Host-Parasite Interaction: A Comparative Study of European Birds and their Parasites. — PLoS ONE 8 (12): e82886. DOI: 10.1371/journal.pone.0082886

Shurulinkov, P., Stoyanov, G., Komitov, E., Daskalova, G., Ralev, A., 2012. Contribution to the knowledge on distribution, number and habitat preferences of rare and endangered birds in Western Rhodopes Mts Southern Bulgaria. Strigiformes and Piciformes. — Acta zoologica bulgarica, 64 (1): 43—56.

Shurulinkov, P., Chakarov, N., Daskalova, G., 2012. Blood parasites, body condition and wing length in two subspecies of Yellow Wagtail (Motacilla flava) during migration. — Parasitology Research, (online first, 25.01.2012). DOI: 10.1007/s00436-011-2733-5

Shurulinkov, P., 2012. Presumed hybrid Black-headed X Black-backed Citrine Wagtail in Bulgaria in April 2011. — Dutch Birding, 34 (2): 108—109.

Shurulinkov, P., Daskalova, G., Chakarov, N., Hristov, K., Dyulgerova, S., Gocheva, Y., Cheshmedzhiev, S., Madzharov, M., Dimchev, I., 2011. Characteristics of soaring birds’ spring migration over inland SE Bulgaria. — Acrocephalus, 32 (148/149): 29—43.

Ruzic, M., Shurulinkov, P., Daskalova, G., Ralev, A., Spasov, L., Popovic, M., 2011. Semi-collared Flycatcher Ficedula semitorquata — a new breeding species in Serbia. — Ciconia, 20: 72—76.

Shurulinkov, P., Daskalova, G. , Ralev, A., Elenkova, V., 2010. New data on the breeding of White-winged Tern (Chlidonias leucoptera) in Bulgaria. — Acta zoologica bulgarica, 62 (3): 301—306. [PDF]

Daskalova, G., Shurulinkov, P., 2010. Neues zur Brutvogelfauna des Tserkovski Reservoirs in Sudost-Bugarien. — Ornithologishe Mitteilungen, 62 (12): 408—412.


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала