English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Емилия Вачева. Снимкa: (c) Радостина Пръвчева
Емилия Вачева. Снимкa: (c) Радостина Пръвчева

Емилия Вачева

(докторант)
телефон: 087 8238940; е-поща:

Родена на 2 декември 1989 г., гр. Монтана.

Образование


Национален природонаучен музей — БАН, докторант (2016 — до сега);

Софийски университет ‘Свети Климент Охридски’, Биологически факултет, магистър по Зоолгоия на гръбначните животни (2012—2014);

Софийски университет ‘Свети Климент Охридски’, Биологически факултет, бакалавър по Биология (2008—2012).


Изследователски интереси


Херпетология, разпространение на влечуги и земноводни, биология, екофизиология и екология на гущери, пространствени и хранителни взаимоотношения при представители на семействата Lacertidae, Scincidae, Anguidae, опазване на биологичното разнообразие.

Участие в проекти


10.2014—04.2016: Работа като доброволец по проект: Ensuring sustainable development for tortoise [Сухоземните костенурки — осигуряване на устойчиво развитие]. Попрограма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009—2014 г. Проекти, финансирани от други европейски и международни програми. Срок 10.2014—04.2016;
25.03.2014—01.03.2015: Извършване на теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги по проект No. DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна — I фаза;
03.2011—03.2013 Неключов полеви експерт в обособена позиция ‘Влечуги и земноводни’ в проект ‘Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза I’ по Натура 2000;
Експерт по влечуги и земноводни на младежки лагер по проект ‘Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони’ на Българска фондация биоразнообразие — 2013 — х. Амбарица, Централен Балкан и 2014 — Узана, Централен Балкан;
Участие в младежки лагер ‘Картали’ на БДЗ, като ръководител на група за влечуги и земноводни 2010, 2011, 2015 и 2016, 2017 Източни Родопи, яз. Студен кладенец;
European Wilderness Entrepreneurship — 21.03—4.04.2013 Spain and Portugal;
EAZA Academy and Shape — South and East Europe Enrichment Workshop, Sofia 2012;
Educational seminar on Modern practices in animal care, Sofia 2011.

Участия на конференции


19th European Congress of Herpetology, SEH — 19—22 September 2017, Salzburg, Austria;
5th Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with International participation — 19—22 October, 2016, Ohrid, Macedonia;
Семинар по екология — 2016 с международно участие, ИБЕИ — БАН, доклад на тема How lizards manage their microhabitat selection in dynamic environment?;
Семинар по екология — 2014, с международно участие, ИБЕИ — БАН, с постер на тема Spatial niche partition among five sympatric lizards in North-West Bulgaria.