English | Български

д-р Владислав Вергилов
д-р Владислав Вергилов

Владислав Вергилов

(асистент д-р)
е-поща:

Роден на 2 юли 1988 в Монтана. Херпетолог.
Образование: 2013 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, биолог — магистър по зоология на гръбначните животни; 2017 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, доктор по зоология (зоология на гръбначните животни).

Област на научни интереси

Херпетология, еволюция, екология, зоология на гръбначните животни, палеонтология.

Текущи проекти

'Вътревидова морфологична диференциация при Ablepharus kitaibelii във връзка с географски градиенти'. Проект Synthesys. 2014—2015 г.
Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора по проект 'Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати — изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора за резерватите 'Кутелка', 'Горна Топчия', 'Каменщица'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-II-14/20.01.2014 г.
Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 — финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г.' — 'Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата 'Купена', 'Мантарица', 'Беглика', 'Дупката' в териториалния обхват на РИОСВ — Пазарджик'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-III-14/20.02.2014 г.
'Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги' по проект No DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, заповед No РД-23/13.01.2012, финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г. Договор No 64/2014 г.
'Изследване върху биомеханиката на краниоцервикалния комплекс при низши тетраподи, чрез използване на високоскоростно видео заснемане и компютърна томография.' Проект 'Наука и бизнес' към МОН. Договор — ДО4-166/31.03.2014. Проект входящ номер — 94-1986/30.01.14.
Проучване на тритони по проект I12015. Доклад за ОВОС на обект 'Южен поток — морска част' — експерт херпетолог. 2013 г.
'Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза І' — полеви експерт. Проект, финансиран от рамкова програма на ЕС. Има за цел картиране на видовете и техните местообитания от приложение II на директива 92/43 на ЕЕС, както и определяне на природозащитното им състояние на ниво Натура 2000 защитени зони, на биогеографско и на национално ниво. 2011—2013 г.

Публикации


Vergilov, V., Hristov, G., Lukanov, S., Lambevska, A., Tzankov, N., 2016. First record of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in Montenegro. — Biharean Biologist, 10 (1): 65—66.

Natchev, N., Tzankov, N., Vergilov, V., Kummer, S., Handschuh, S., 2015. Functional morphology of a highly specialised pivot joint in the cranio-cervical complex of the minute lizard Ablepharus kitaibelii in relation to feeding ecology and behaviour. — Contributions to Zoology, 84 (1) 13—23.

Natchev, N., Tzankov, N., Vergilov, V., Kummer, S., Handschuh, S., 2015. A highly specialised pivot joint in the neck of a minute lizard: functional morphology of the cranio-cervical complex of Ablepharus kitaibelii. — Contribution to Zoology, 84 (1): 13—23.

Цанков, Н. Д., Попгеоргиев, Г. С., Наумов, Б. Я., Стоянов, А. Й., Корнилев, Ю. В., Петров, Б. П., Дюгмеджиев, А. В., Вергилов, В. С., Драганова, Р. Д., Луканов, С. П., Вестерстрьом, А. Е., 2014. Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша. — Дирекция на Природен парк Витоша, София, 248 с. [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., 2014. Influence of environmental factors over the external morphology of the snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Reptilia: Scincidae). — Acta zoologica bulgarica, 66 (2): 217—224.

Vergilov, V., Slavchev, M., Tzankov, N., 2014. Preliminary data on the population ecology of the snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Sauria: Scincidae) in Northerwestern Bulgaria. — с. 89—90. Първа национална конференция по биотехнология, 30 години Биотехнология в България/Научна конференция Климентови дни, 17—18, октомври 2014 г., София, Биологически факултет, 101 с.

Vergilov, V., Tzankov, N., 2012. Influence of environmental factors over morphology of snake eyed skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) (Squamata: Sauria: Scincidae). — Младежка научна конференция ‘Климентови дни’ 22—23 ноември, 2012, сборник статии, 3: 16.