English | Български

д-р Владислав Вергилов
д-р Владислав Вергилов

Владислав Вергилов

(главен асистент д-р)
е-поща:

Роден на 2 юли 1988 в Монтана. Херпетолог.
Образование: 2013 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, биолог — магистър по зоология на гръбначните животни; 2017 г. — СУ 'Св. Климент Охридски', Биологически факултет, доктор по зоология (зоология на гръбначните животни).

Област на научни интереси

Херпетология, еволюция, екология, зоология на гръбначните животни, палеонтология.

Проекти

'Вътревидова морфологична диференциация при Ablepharus kitaibelii във връзка с географски градиенти'. Проект Synthesys. 2014—2015 г.
Разработване/актуализиране на планове за управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора по проект 'Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати — изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ — Стара Загора за резерватите 'Кутелка', 'Горна Топчия', 'Каменщица'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-II-14/20.01.2014 г.
Разработване на планове за управление, във връзка с реализирането на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 — финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г.' — 'Разработване на планове за управление на всеки един от четирите резервата 'Купена', 'Мантарица', 'Беглика', 'Дупката' в териториалния обхват на РИОСВ — Пазарджик'. ПРИЗМА-НИШАВА. Договор No КПН-III-14/20.02.2014 г.
'Теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги' по проект No DIR 5113024-1-48, процедура BG161PO005/11/3.0/03/24, заповед No РД-23/13.01.2012, финансиран по ОП 'Околна среда 2007—2013 г. Договор No 64/2014 г.
'Изследване върху биомеханиката на краниоцервикалния комплекс при низши тетраподи, чрез използване на високоскоростно видео заснемане и компютърна томография.' Проект 'Наука и бизнес' към МОН. Договор — ДО4-166/31.03.2014. Проект входящ номер — 94-1986/30.01.14.
'Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове — фаза І' — полеви експерт. Проект, финансиран от рамкова програма на ЕС. Има за цел картиране на видовете и техните местообитания от приложение II на директива 92/43 на ЕЕС, както и определяне на природозащитното им състояние на ниво Натура 2000 защитени зони, на биогеографско и на национално ниво. 2011—2013 г.

Публикации


Vergilov, V., Zlatkov, B., Tzankov, N., 2017. Hemipenial differentiation in the closely related congeners Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de St-Vincent, 1833), and Ablepharus budaki Göcmen, Kumlutas & Tosunoglu, 1996 (Squamata: Sauria: Scincidae). — Herpetozoa, 30 (1/2): 39—48. [PDF]

Vergilov, V., Natchev, N., 2017. First record of tail bifurcations in the Snake-eyed skink (Ablepharus kitaibelii Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) from Pastrina hill (northwestern Bulgaria). — Arxius de Miscellània Zoològica, accepted.

Vergilov, V., Hristov, G., Lukanov, S., Lambevska, A., Tzankov, N., 2016. First record of Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833) in Montenegro. — Biharean Biologist, 10 (1): 65—66. [PDF]

Natchev, N., Tzankov, N., Vergilov, V., Kummer, S., Handschuh, S., 2015. Functional morphology of a highly specialised pivot joint in the cranio-cervical complex of the minute lizard Ablepharus kitaibelii in relation to feeding ecology and behaviour. — Contributions to Zoology, 84 (1) 13—23. [PDF]

Vergilov, V., Tzankov, N., 2014. Influence of environmental factors on the morphology of the Snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Reptilia: Scincidae) in Eastern Balkans. — Acta zoologica bulgarica, 66 (2): 217—224. [PDF]

Цанков, Н. Д., Попгеоргиев, Г. С., Наумов, Б. Я., Стоянов, А. Й., Корнилев, Ю. В., Петров, Б. П., Дюгмеджиев, А. В., Вергилов, В. С., Драганова, Р. Д., Луканов, С. П., Вестерстрьом, А. Е., 2014. Определител на земноводните и влечугите в природен парк Витоша. — Дирекция на Природен парк Витоша, София, 248 с. [PDF]