Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини

Проф. д-р Здравко Хубенов на 70 години


5.1.2024 18:30

На 3 януари 2024 нашият скъп колега и дългогодишен научен секретар на музея проф. Здравко Хубенов навърши 70 години.

Той е един от водещите ентомолози в България със значими постижения в таксономията и фаунистиката. Съществени са изследванията му и в изучаването на зоогеографското райониране на страната, изследването на редица защитени територии и в проучването на застрашени и инвазивни видове. До момента, проф. Хубенов има публикувани над 180 научни статии и монографии, които продължават да се увеличават благодарение на активната му научна дейност.

Най-значителните приноси на проф. Хубенов са в областта на диптерологията, където той е признат световно известен специалист по паразитоидните мухи от сем. Tachinidae. Освен върху сем. Tachinidae, той има редица публикации върху подразредите на разред Diptera — Nematocera и Brachycera, включително и една книга върху целия разред: Hubenov, Z., 2021. Species composition and distribution of the dipterans (Insecta: Diptera) in Bulgaria. — Pensoft and National Museum of Natural History, Sofia, 276 pp. Освен върху фауната на двукрилите, двукрилите паразитоиди и техните гостоприемници, той посвещава голяма част от житейския си път на изучаването на инвазивните безгръбначни животни, предимно ракообразни и водни мекотели и на оценката на риска от навлизане на инвазивни чужди видове в България. Години наред той работи върху проучването и оценката на екологичното състояние на българския участък на р. Дунав и значението на р. Дунав като коридор за навлизане на чужди инвазивни видове. Освен по тази тема, той работи и върху ракообразни и водни мекотели от други обширни водни басейни, като Охридското езеро, Черно море и др.

Многобройни са проектите, свързани с изучаването на биологичното разнообразие, неговото опазване и управление, където Здравко има ръководно и съществено участие. Бил е ръководител на екипа, разработил голяма част от докладите за насекомите в Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, участвал е активно в разработването на планове за управление на националните паркове Пирин и Рила, на някои от природните паркове (Шуменско плато, Риломанастирска гора), на редица защитени територии — Кайлъка, Чохльовско блато, Атанасовско езеро и др.

Участвал е при изграждането, развитието и оптимизирането на националната екологичната мрежа Натура 2000 и при картирането и определянето на природозащитното състояние на природни местообитания и видове водни безгръбначни животни. Той е и автор е на методики за определяне на благоприятно природозащитно състояние на типове природни местообитания по Натура 2000 в България за групи безгръбначни животни и на методики за мониторинг на редица видове безгръбначни животни. Проф. Здравко Хубенов е автор на редица обобщаващи статии върху биологичното разнообразие на България и на отделни нейни обширни райони като Кресненския пролом, Източните Родопи, Витоша и др. В том 2 на Червената книга на Република България, проф. Хубенов е автор на статиите за пет вида мекотели.

Внушителна е и преподавателската му дейност. В Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ той дълги години чете лекции по „Ентомология, еволюция и филогения на насекомите“ и „Морфология, анатомия и систематика на насекомите“. В Нов Български университет преподава „Зоология на безгръбначните животни“ и „Зоология на гръбначните животни“, а в Пловдивския университет „П. Хилендарски“ — „Фаунистично разнообразие на България“.

В преподаването той влага много усилия и душа, и е един от малкото преподаватели, които сами са изготвили табла за онагледяване на лекциите си. Общият им брой е впечатляващ — 1658, във всяко от които има много илюстрации.

Проф. Хубенов е известен сред колегите си и с енциклопедичните си познания в областта на ентомологията, българската флора и фауна, филогенията и еволюцията на насекомите и природните науки.

Пожелаваме му крепко здраве и още много години, изпълнени с творчески успехи!Статия от Национален природонаучен музей, Българска академия на науките | Новини
https://www.nmnhs.com/24010501-news_bg.html


Печат!