English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Amaurobius Jurinitschi var. niger Drensky, 1915 — екземпляр NMNHSINV0002

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: синтипове
етикетировка: Витоша, 08.1910
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Age-2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Amaurobius Jurinitschi var. niger Drensky, 1915

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Agelenidae
род Coelotes
вид Coelotes Coelotes Jurinitschi