English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Troglohyphantes Bureschi Drensky, 1931 — екземпляр NMNHSINV0004

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: пещ. Лепаница, Чепинско, 1925
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Lin-2]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Troglohyphantes Bureschi Drensky, 1931

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Linyphiidae
род Troglochyphantes
вид Troglochyphantes Troglochyphantes Bureschi