English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Troglochyphantes trnovensis Drensky, 1931 — екземпляр NMNHSINV0005

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип
етикетировка: Лесковската пещера при Арбанаси, 21.02.1926
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Lin-3]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Troglochyphantes trnovensis Drensky, 1931

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Linyphiidae
род Troglochyphantes
вид Troglochyphantes Troglochyphantes trnovensis