English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931 — екземпляр NMNHSINV0007

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: тип, лектотип
етикетировка: пещ. Топля, Троянско, 08.10.1925
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Lin-5]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Linyphiidae
род Lepthyphantes
вид Lepthyphantes monticola