English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931 — екземпляр NMNHSINV0009

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паралектотип
етикетировка: пещерата Яловица при с. Голяма Желязна, Троянско, 08.10.1925
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Lin-7]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Lepthyphantes monticola balcanica Drensky, 1931

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Linyphiidae
род Lepthyphantes
вид Lepthyphantes monticola