English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Troglohyphantes bulgarianus Drensky, 1931 — екземпляр NMNHSINV0010

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус: паралектотип
етикетировка: Die Obere Hoele bei der Eisenbahn station Lakatnik, 15.03.1926
колекция: Национален природонаучен музей, БАН — Колекция Безгръбначни животни (NMNHS-INV) [No.: NMNHS-Lin-8]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Troglohyphantes bulgarianus Drensky, 1931

царство Animalia
тип/отдел Arthropoda
клас Arachnida
разред Araneae
семейство Linyphiidae
род Troglohyphantes
вид Troglohyphantes bulgarianus