English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Типове в природонаучните колекции в България — Ptarmica lingulata Waldst. et Kit. var. calva Degen. & Urum. — екземпляр SOMXXXXX0001


Ptarmica lingulata Waldst. et Kit. var. calva Degen. & Urum. [ SOMXXXXX0001] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

Щракнете върху снимката[снимките] за по-голям размер

Екземпляр с идентификатор SOMXXXXX0001 [Ptarmica lingulata Waldst. et Kit. var. calva Degen. & Urum.] (c) Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM)

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА

статус:
етикетировка: Achillea lingulata WK. var. calva Deg. Urum. In. graminosis m. Kopaonik Serbie. 1909, Leg. Iv. Urumov
колекция: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН — Колекции висши растения и мъхове (SOM) [No.: 79326]

КЛАСИФИКАЦИЯ

таксон Ptarmica lingulata Waldst. et Kit. var. calva Degen. & Urum.

царство Plantae
тип/отдел
клас
разред
семейство Asteraceae
род Ptarmica
вид Ptarmica lingulata